LLYFR CYNTAF Y CRONICL

O Adda hyd Abraham, Gen. 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26

1:1 Adda, Seth, Enos,
1:2 Cenan, Mahalalel, Jered,
1:3 Enoch, Methwsela, Lamech,
1:4 Noa, Sem, Cham a Jaffeth.
1:5 Meibion Jaffeth: Gomer, Magog, Madai, Jafan, Tubal, Mesech, Tiras.
1:6 Meibion Gomer: Ascenas, Riffath, Togarma.
1:7 Meibion Jafan: Elisa, Tarsis, Chittim, Dodanim.
1:8 Meibion Cham: Cus, Misraim, Put, Canaan.
1:9 Meibion Cus: Seba, Hafila, Sabta, Raama a Sabteca. Meibion Raama: Seba a Dedan.
1:10 Cus oedd tad Nimrod; hwn oedd y cyntaf o gedyrn y ddaear.
1:11 Misraim oedd tad Ludim, Anamim, Lehabim, Nafftwhim,
1:12 Pathrusim, Casluhim a Cafftorim, y tarddodd y Philistiaid ohonynt.
1:13 Canaan oedd tad Sidon, ei gyntafanedig, a Heth,
1:14 a'r Jebusiaid, yr Amoriaid, y Girgasiaid,
1:15 yr Hefiaid, yr Arciaid, y Siniaid,
1:16 yr Arfadiaid, y Semaniaid a'r Hamathiaid.
1:17 Meibion Sem: Elam, Assur, Arffacsad, Lud, Aram, Us, Hul, Gether, Mesech.
1:18 Arffacsad oedd tad Sela, a Sela oedd tad Heber.
1:19 I Heber y ganwyd dau fab; enw un oedd Peleg, oherwydd yn ei ddyddiau ef y rhannwyd y ddaear, a Joctan oedd enw ei frawd.
1:20 Joctan oedd tad Almodad, Seleff, Hasar-mafeth, Jera,
1:21 Hadoram, Usal, Dicla,
1:22 Ebal, Abimael, Seba,
1:23 Offir, Hafila, Jobab; yr oedd y rhain i gyd yn feibion Joctan.
1:24 Sem, Arffacsad, Sela,
1:25 Heber, Peleg, Reu,
1:26 Serug, Nachor, Tera,
1:27 Abram, sef Abraham.

Disgynyddion Ismael, Gen. 25:12-16

1:28 Meibion Abraham: Isaac ac Ismael,
1:29 a dyma eu cenedlaethau: Nebaioth, cyntafanedig Ismael, yna Cedar, Adbeel, Mibsam,
1:30 Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema,
1:31 Jetur, Naffis, Cedema. Dyma feibion Ismael.
1:32 Yr oedd Cetura, gordderchwraig Abraham, yn fam i Simran, Jocsan, Medan, Midian, Ibac, Sua. Meibion Jocsan: Seba a Dedan.
1:33 Meibion Midian: Effa, Effer, Enoch, Abida, Eldaa; yr oedd y rhain i gyd yn blant Cetura.

Disgynyddion Esau a Thrigolion Gwreiddiol Edom, Gen. 36:1-30

1:34 Abraham oedd tad Isaac. Meibion Isaac: Esau ac Israel.
1:35 Meibion Esau: Eliffas, Reuel, Jeus, Jalam, Cora.
1:36 Meibion Eliffas: Teman, Omar, Seffi, Gatam, Cenas, Timna, Amalec.
1:37 Meibion Reuel: Nahath, Sera, Samma, Missa.
1:38 Meibion Seir: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser, Disan.
1:39 Meibion Lotan: Hori, Homam; a chwaer Lotan oedd Timna.
1:40 Meibion Sobal: Alïan, Manahath, Ebal, Seffi, Onam. Meibion Sibeon: Aia ac Ana.
1:41 Mab Ana: Dison. Meibion Dison: Amram, Esban, Ithran, Ceran.
1:42 Meibion Eser: Bilhan, Safan, Jacan. Meibion Dison: Us ac Aran.

Meibion Dison: Us ac Aran.Brenhinoedd Edom, Gen. 36:31-43

1:43 Dyma'r brenhinoedd a fu'n teyrnasu yng ngwlad Edom cyn i'r Israeliaid gael brenin: Bela fab Beor; enw ei ddinas ef oedd Dinhaba.
1:44 Bu farw Bela, a theyrnasodd Jobab fab Sera o Bosra yn ei le.
1:45 Bu farw Jobab, a theyrnasodd Husam o wlad y Temaniaid yn ei le.
1:46 Bu farw Husam, a theyrnasodd Hadad fab Bedad yn ei le; ymosododd ef ar Midian yng ngwlad Moab, ac Afith oedd enw ei ddinas.
1:47 Bu farw Hadad, a theyrnasodd Samla o Masreca yn ei le.
1:48 Bu farw Samla, a theyrnasodd Saul o Rehoboth-ger-Ewffrates yn ei le.
1:49 Bu farw Saul, a theyrnasodd Baal-hanan fab Achbor yn ei le.
1:50 Bu farw Baal-hanan, a theyrnasodd Hadad yn ei le, a Pai oedd enw ei ddinas. Mehetabel ferch Matred, merch Mesahab, oedd enw ei wraig.
1:51 Bu farw Hadad; yna daeth penaethiaid ar Edom: y penaethiaid Timna, Alia, Jetheth,
1:52 Aholibama, Ela, Pinon,
1:53 Cenas, Teman, Mibsar,
1:54 Magdiel, Iram; y rhain oedd penaethiaid Edom.

Disgynyddion Jwda

2:1 Dyma feibion Israel: Reuben, Simeon, Lefi, Jwda, Issachar, Sabulon,
2:2 Dan, Joseff, a Benjamin, Nafftali, Gad ac Aser.
2:3 Meibion Jwda: Er, Onan a Sela. Mam y tri oedd Bathsua y Ganaanëes. Ond pechodd Er, cyntafanedig Jwda, yn erbyn yr ARGLWYDD, a lladdodd yr ARGLWYDD ef.
2:4 Yr oedd Tamar, merch-yng-nghyfraith Jwda, yn fam i'w feibion Phares a Sera; pump o feibion i gyd oedd gan Jwda.
2:5 Meibion Phares: Hesron a Hamul.
2:6 Meibion Sera: Simri, Ethan, Heman, Calcol, a Dara, pump i gyd.
2:7 Mab Carmi: Achar, yr un a flinodd Israel trwy dwyllo gyda'r diofryd.
2:8 Mab Ethan: Asareia.

Llinach Dafydd

2:9 Meibion Hesron: ganwyd iddo Jerahmeel, Ram, Celubai.
2:10 Ram oedd tad Amminadab; Amminadab oedd tad Nahson, pennaeth tylwyth Jwda;
2:11 Nahson oedd tad Salma; Salma oedd tad Boas;
2:12 Boas oedd tad Obed; ac Obed oedd tad Jesse;
2:13 Jesse oedd tad Eliab, ei gyntafanedig, Abinadab yn ail, Simma yn drydydd,
2:14 Nethaneel yn bedwerydd, Radai yn bumed,
2:15 Osem yn chweched, Dafydd yn seithfed,
2:16 a'u chwiorydd hwy, Serfia ac Abigail. Meibion Serfia: Abisai, Joab, Asahel, tri.
2:17 Abigail oedd mam Amasa, a'i dad ef oedd Jether yr Ismaeliad.

Disgynyddion Hesron

2:18 Yr oedd Asuba, gwraig Caleb fab Hesron, yn fam i Jerioth, ac i Jeser, Sohab ac Adron.
2:19 Pan fu farw Asuba cymerodd Caleb Effrata yn wraig iddo; hi oedd mam Hur.
2:20 Hur oedd tad Uri, ac Uri oedd tad Besalel.
2:21 Wedi hynny aeth Hesron i mewn at ferch Machir tad Gilead, a'i phriodi ac yntau'n drigain oed; hi oedd mam Segub.
2:22 Segub oedd tad Jair, a oedd yn berchen ar dair ar hugain o ddinasoedd yng ngwlad Gilead.
2:23 Fe gymerodd oddi ar Gesur ac Aram Hafoth-jair, a Chenath a'i phentrefi, sef trigain o ddinasoedd. Yr oedd y rhain i gyd yn perthyn i feibion Machir tad Gilead.
2:24 Ar ôl marw Hesron, priododd Caleb Effrata, gwraig ei dad Hesron, a hi oedd mam ei fab Ashur, tad Tecoa.

Disgynyddion Jerahmeel

2:25 Meibion Jerahmeel, cyntafanedig Hesron: Ram yr hynaf, Buna, Oren, Osem, Aheia.
2:26 Yr oedd gan Jerahmeel wraig arall o'r enw Atara; hi oedd mam Onam.
2:27 Meibion Ram, cyntafanedig Jerahmeel: Maas, Jamin, Ecer.
2:28 Meibion Onam: Sammai a Jada. Meibion Sammai: Nadab ac Abisur.
2:29 Enw gwraig Abisur oedd Abihail; hi oedd mam Aban a Molid.
2:30 Meibion Nadab: Seled ac Appaim; a bu farw Seled yn ddi-blant.
2:31 Mab Appaim: Isi. Mab Isi: Sesan. Mab Sesan: Alai.
2:32 Meibion Jada, brawd Sammai: Jether a Jonathan; a bu farw Jether yn ddi-blant.
2:33 Meibion Jonathan: Peleth a Sasa. Y rhain oedd meibion Jerahmeel.
2:34 Nid oedd gan Sesan feibion, dim ond merched. Yr oedd ganddo was o Eifftiad o'r enw Jarha,
2:35 ac fe roddodd Sesan ei ferch yn wraig iddo. Hi oedd mam Attai.
2:36 Attai oedd tad Nathan, a Nathan oedd tad Sabad.
2:37 Sabad oedd tad Efflal, Efflal oedd tad Obed,
2:38 Obed oedd tad Jehu, Jehu oedd tad Asareia,
2:39 Asareia oedd tad Heles, Heles oedd tad Eleasa,
2:40 Eleasa oedd tad Sisamai, Sisamai oedd tad Salum,
2:41 Salum oedd tad Jecameia, Jecameia oedd tad Elisama.

Disgynyddion Caleb

2:42 Meibion Caleb brawd Jerahmeel: Mesa, ei gyntafanedig, tad Siff, a'i fab Maresa, tad Hebron.
2:43 Meibion Hebron: Cora, Tappua, Recem, Sema.
2:44 Sema oedd tad Raham, tad Jorcoam; a Recem oedd tad Sammai.
2:45 Mab Sammai oedd Maon, a Maon oedd tad Beth-sur.
2:46 Effa, gordderchwraig Caleb, oedd mam Haran, Mosa, Gases; a Haran oedd tad Gases.
2:47 Meibion Jahdai: Regem, Jotham, Gesan, Pelet, Effa, Saaff.
2:48 Gordderchwraig Caleb, sef Maacha, oedd mam Seber a Tirhana.
2:49 Hi hefyd oedd mam Saaff tad Madmanna, Sefa tad Machbena a Gibea; merch Caleb oedd Achsa.
2:50 Y rhain oedd meibion Caleb. Meibion Hur, cyntafanedig Effrata: Sobal tad Ciriath-jearim,
2:51 Salma tad Bethlehem, Hareth tad Beth-gader.
2:52 Meibion Sobal tad Ciriath-jearim: Haroe, hanner y Manahethiaid,
2:53 sef tylwythau Ciriath-jearim, sef yr Ithriaid, y Puhiaid, y Sumathiaid, y Misraiaid; eu disgynyddion hwy oedd y Sorathiaid a'r Estauliaid.
2:54 Meibion Salma: Bethlehem, y Netoffathiaid, Ataroth tŷ Joab, hanner y Manahethiaid, y Soriaid,
2:55 tylwythau'r Soffriaid oedd yn Jabes, y Tirathiaid, y Simeathiaid, y Suchathiaid. Y rhain oedd y Ceniaid, disgynyddion Hemath tad tylwyth Rechab.

Disgynyddion y Brenin Dafydd

3:1 Dyma feibion Dafydd. Ganwyd iddo yn Hebron: y cyntafanedig, Amnon, o Ahinoam y Jesreeles; yr ail, Daniel, o Abigail y Garmeles;
3:2 y trydydd, Absalom, mab Maacha, merch Talmai brenin Gesur, y pedwerydd, Adoneia, mab Haggith;
3:3 y pumed, Seffateia, o Abital; y chweched, Ithream, o'i wraig Egla.
3:4 Ganwyd y chwech yma iddo yn Hebron, lle bu'n teyrnasu am saith mlynedd a chwe mis.
3:5 Teyrnasodd yn Jerwsalem am dair blynedd ar ddeg ar hugain, ac yno fe anwyd y rhain iddo: Simea, Sobab, Nathan a Solomon; Bathsua ferch Ammiel oedd mam y pedwar.
3:6 Hefyd naw arall, sef Ibhar, Elisama, Eliffelet,
3:7 Noga, Neffeg, Jaffia,
3:8 Elisama, Eliada, Eliffelet, naw.
3:9 Dyma holl feibion Dafydd, heblaw meibion y gordderchwragedd; Tamar oedd eu chwaer.

Disgynyddion y Brenin Solomon

3:10 Rehoboam oedd mab Solomon; Abeia ei fab yntau; Asa ei fab yntau; Jehosaffat ei fab yntau;
3:11 Joram ei fab yntau; Ahaseia ei fab yntau; Joas ei fab yntau;
3:12 Amaseia ei fab yntau; Asareia ei fab yntau; Jotham ei fab yntau;
3:13 Ahas ei fab yntau; Heseceia ei fab yntau; Manasse ei fab yntau;
3:14 Amon ei fab yntau; Joseia ei fab yntau.
3:15 Meibion Joseia: Johanan, y cyntafanedig; yr ail, Joacim; y trydydd, Sedeceia; y pedwerydd, Salum.
3:16 Meibion Joacim: Jechoneia a Sedeceia.

Disgynyddion y Brenin Jechoneia

3:17 Meibion Jechoneia'r carcharor: Salathiel,
3:18 Malciram, Pedaia, Senasar, Jecameia, Hosama, Nedabeia.
3:19 Meibion Pedaia: Sorobabel a Simei. Meibion Sorobabel: Mesulam a Hananeia; Selomith oedd eu chwaer hwy,
3:20 ac yna Hasuba, Ohel, Berecheia, Hasadeia, Jusab-hesed, pump.
3:21 Meibion Hananeia: Pelatia a Jesaia. Meibion Reffaia: Arnan, Obadeia, Sechaneia.
3:22 Mab Sechaneia: Semaia. Meibion Semaia: Hattus, Igal, Bareia, Nearia, Saffat, chwech.
3:23 Meibion Nearia: Elioenai, Heseceia, Asricam, tri.
3:24 Meibion Elioenai: Hodaia, Eliasib, Pelaia, Accub, Johanan, Dalaia, Anani, saith.

Disgynyddion Jwda

4:1 Meibion Jwda: Phares, Hesron, Carmi, Hur, Sobal.
4:2 Reaia fab Sobal oedd tad Jahath; a Jahath oedd tad Ahumai a Lahad. Dyma dylwythau'r Sorathiaid.
4:3 Meibion Etam: Jesreel, Isma, Idbas; enw eu chwaer oedd Haselelponi.
4:4 Penuel oedd tad Gedor, ac Eser oedd tad Husa. Y rhain oedd meibion Hur, cyntafanedig Effrata, tad Bethlehem.
4:5 Yr oedd gan Asur tad Tecoa ddwy wraig, Hela a Naara.
4:6 Naara oedd mam Ahusam, Heffer, Temeni, Hahastari; y rhain oedd meibion Naara.
4:7 Meibion Hela: Sereth, Jesoar, Ethnan.
4:8 Cos oedd tad Anub, Sobeba, a thylwythau Aharhel fab Harum.
4:9 Yr oedd Jabes yn bwysicach na'i frodyr; galwodd ei fam ef yn Jabes am iddi, meddai, esgor arno mewn poen.
4:10 Gweddïodd Jabes ar Dduw Israel, a dweud, "O na fyddit yn fy mendithio ac yn ehangu fy nherfynau! O na fyddai dy law gyda mi i'm hamddiffyn oddi wrth niwed rhag fy mhoeni!" Rhoddodd Duw ei ddymuniad iddo.

Achresi Eraill

4:11 Celub brawd Sua oedd tad Mehir, tad Eston.
4:12 Eston oedd tad Beth-raffa, Pasea, Tehinna tad Irnahas. Y rhain oedd dynion Recha.
4:13 Meibion Cenas: Othniel a Seraia; a mab Othniel: Hathath.
4:14 Meonothai oedd tad Offra; Seraia oedd tad Joab, tad Geharashim, canys crefftwyr oeddent.
4:15 Meibion Caleb fab Jeffunne: Iru, Ela, Naam; mab Ela: Cenas.
4:16 Meibion Jehaleleel: Siff, Siffa, Tiria, Asareel.
4:17 Meibion Esra: Jether, Mered, Effer a Jalon. Bitheia, merch Pharo, gwraig Mered, oedd mam Miriam, Sammai, ac Isba tad Estemoa.
4:18 Ei wraig Jehwdia oedd mam Jered tad Gedor, Heber tad Socho, a Jecuthiel tad Sanoa.
4:19 Meibion gwraig Hodeia, chwaer Naham, oedd tad Ceila y Garmiad, a thad Estemoa y Maachathiad.
4:20 Meibion Simon: Amnon, Rinna, Ben-hanan, Tilon. Meibion Isi: Soheth a Ben-soheth.
4:21 Meibion Sela fab Jwda: Er tad Lecha, Laada tad Maresa (tylwythau'r rhai o Beth-asbea oedd yn gwneud lliain main);
4:22 Jocim, dynion Choseba, a Joas a Saraff, a fu'n arglwyddiaethu ar Moab cyn dychwelyd i Fethlehem. (Y mae'r hanesion hyn yn hen.)
4:23 Y rhain oedd y crochenyddion oedd yn byw yn Netaim a Gedera; yr oeddent yn byw yno yng ngwasanaeth y brenin.

Disgynyddion Simeon

4:24 Meibion Simeon: Nemuel, Jamin, Jarib, Sera, Saul;
4:25 Salum ei fab yntau, Mibsam ei fab yntau, Misma ei fab yntau.
4:26 Meibion Misma: Hamuel, Saccur, Simei.
4:27 Yr oedd gan Simei un ar bymtheg o feibion a chwech o ferched, ond ychydig o feibion oedd gan ei frodyr; er hynny nid oedd eu holl deulu hwy wedi cynyddu cymaint â meibion Jwda.
4:28 Yr oeddent yn byw yn Beerseba, Molada, Hasar-sual,
4:29 Bilha, Esem, Tolad,
4:30 Bethuel, Horma, Siclag,
4:31 Beth-marcaboth, Hasar-susim, Beth-birei a Saaraim. Y rhain oedd eu dinasoedd nes i Ddafydd ddod yn frenin.
4:32 Eu trefi oedd Etam, Ain, Rimmon, Tochen, Asan; pump i gyd.
4:33 Ac yr oedd ganddynt bentrefi o gwmpas y trefi hyn hyd at Baal. Yma yr oeddent yn byw, ac yr oeddent yn cadw rhestr o'u hachau:
4:34 Mesobab, Jamlech, Josa fab Amaseia,
4:35 Joel; Jehu fab Josibia, fab Seraia, fab Asiel;
4:36 Elioenai, Jaacoba, Jesohaia, Asaia, Adiel, Jesimiel, Benaia;
4:37 Sisa fab Siffi, fab Alon, fab Jedaia, fab Simri, fab Semaia.
4:38 Aeth y rhai a enwyd uchod yn benaethiaid eu teuluoedd, ac fe gynyddodd eu tylwyth yn fawr iawn.
4:39 Daethant i fwlch Gedor, i'r dwyrain o'r dyffryn, i geisio porfa i'w defaid.
4:40 Fe gawsant borfa fras a da mewn gwlad eang, dawel a heddychol; oherwydd rhai o dylwyth Ham oedd yn byw yno o'r blaen.
4:41 Yn nyddiau Heseceia brenin Jwda, daeth y rhai a restrwyd ac ymosod ar bebyll Ham a'r pentrefi oedd ganddynt yno, a'u dinistrio'n llwyr hyd heddiw. Daethant i fyw yno yn eu lle am fod yno borfa i'w praidd.
4:42 Aeth pum cant ohonynt, o lwyth Simeon, i Fynydd Seir, ac yn eu harwain yr oedd Pelatia, Nearia, Reffaia ac Ussiel, meibion Isi.
4:43 Gorchfygasant weddill yr Amaleciaid, ac y maent yn dal i fyw yno hyd heddiw.

Disgynyddion Reuben

5:1 Dyma feibion Rueben, cyntafanedig Israel. (Ef yn wir oedd y cyntafanedig, ond am iddo halogi gwely ei dad rhoddwyd ei enedigaeth-fraint i feibion Joseff, fab Israel,
5:2 ac felly ni restrir yr achau yn ôl yr enedigaeth-fraint. Er bod Jwda wedi rhagori ar ei frodyr, ac arweinydd wedi tarddu ohono, Joseff a gafodd yr enedigaeth-fraint.)
5:3 Meibion Reuben, cyntafanedig Israel: Enoch, Palu, Hesron, Carmi.
5:4 Meibion Joel: Semaia ei fab, Gog ei fab yntau, Simei ei fab yntau,
5:5 Micha ei fab yntau, Reaia ei fab yntau, Baal ei fab yntau,
5:6 Beera ei fab yntau a gaethgludodd Tiglath-pileser brenin Asyria; ef oedd pennaeth y Reubeniaid.
5:7 Dyma'i frodyr yn ôl eu teuluoedd ac yn ôl achau eu cenedlaethau: Jeiel y pennaeth, Sechareia, Bela fab Asas, fab Sema, fab Joel.
5:8 Bu'r rhain yn byw yn Aroer a chyn belled â Nebo a Baal-meon.
5:9 Tua'r dwyrain yr oedd eu tir yn cyrraedd at ymylon yr anialwch sy'n ymestyn o afon Ewffrates, oherwydd yr oedd eu hanifeiliaid wedi cynyddu yng ngwlad Gilead.
5:10 Yn ystod teyrnasiad Saul, aethant i ryfel yn erbyn yr Hagariaid a'u trechu, a byw yn eu pebyll trwy holl ddwyrain Gilead.

Disgynyddion Gad

5:11 Dyma feibion Gad oedd yn byw nesaf atynt yng ngwlad Basan hyd at Salcha: Joel y pennaeth,
5:12 Saffam yr ail, Jaanai, Saffat.
5:13 Eu brodyr hwy o dŷ eu hynafiaid: Michael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacan, Sïa, Heber, saith.
5:14 Meibion Abihail: Ben-huri, Ben-jaroa, Ben-gilead, Ben-michael, Ben-jesisai, Ben-jahdo, Ben-bus.
5:15 Ahi fab Abdiel, fab Guni, oedd y penteulu.
5:16 Yr oeddent hwy yn byw yn Gilead ac ym mhentrefi Basan, a thrwy holl gytir Saron o un terfyn i'r llall.
5:17 Cafodd y rhain i gyd eu rhestru yn ôl eu hachau yn nyddiau Jotham brenin Jwda a Jeroboam brenin Israel.

Y Llwythau Dwyreiniol

5:18 Ymysg meibion Reuben a'r Gadiaid a hanner llwyth Manasse yr oedd pedair mil a deugain, saith gant a thrigain o wŷr cryfion yn cario tarian a chleddyf ac yn tynnu bwa; yr oeddent wedi dysgu ymladd, ac yn barod i fynd allan i ryfel.
5:19 Buont yn ymladd yn erbyn yr Hagariaid, Jetur, Neffis, a Nodab.
5:20 Fe gawsant help yn eu herbyn, a gorchfygu'r Hagariaid a phawb oedd gyda hwy, oherwydd iddynt alw ar Dduw yn y frwydr ac iddo yntau wrando arnynt am eu bod yn ymddiried ynddo.
5:21 Cymerasant o'u hanifeiliaid yn ysbail: hanner can mil o'u camelod, hanner can mil a dau gant o ddefaid, dwy fil o asynnod, a hefyd can mil o bobl.
5:22 (Am mai rhyfel Duw oedd hwn, yr oedd llawer wedi marw o'u clwyfau.) A buont yn byw yno yn eu lle hyd gyfnod y gaethglud.
5:23 Yr oedd hanner llwyth Manasse yn byw yn y tir rhwng Basan, Baal-hermon, Senir a Mynydd Hermon, ac yr oedd llawer ohonynt.
5:24 Y rhain oedd eu pennau-teuluoedd: Effer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremeia, Hodafia, Jadiel; gwŷr blaenllaw ac enwog oedd y pennau-teuluoedd hyn.
5:25 Ond buont yn anffyddlon i Dduw eu hynafiaid, a phuteinio gyda duwiau pobl y wlad yr oedd Duw wedi eu dinistrio o'u blaenau.
5:26 Felly anogodd Duw Israel Pul, hynny yw Tiglath-pileser brenin Asyria, i fynd â'r Reubeniaid a'r Gadiaid a hanner llwyth Manasse i gaethglud. Aeth yntau â hwy i Hala, Habor, Hara ac afon Gosan, ac yno y maent hyd heddiw.

Disgynyddion Lefi

6:1 Meibion Lefi: Gerson, Cohath, a Merari.
6:2 Meibion Cohath: Amram, Ishar, Hebron, ac Ussiel.
6:3 Plant Amram: Aaron, Moses, a Miriam. Meibion Aaron: Nadab, Abihu, Eleasar ac Ithamar.
6:4 Eleasar oedd tad Phinees, Phinees oedd tad Abisua,
6:5 Abisua oedd tad Bucci, Bucci oedd tad Ussi,
6:6 Ussi oedd tad Seraheia, Seraheia oedd tad Meraioth.
6:7 Meraioth oedd tad Amareia, Amareia oedd tad Ahitub,
6:8 Ahitub oedd tad Sadoc, Sadoc oedd tad Ahimaas,
6:9 Ahimaas oedd tad Asareia, Asareia oedd tad Johanan,
6:10 Johanan oedd tad Asareia (yr oedd ef yn offeiriad yn y tŷ a adeiladodd Solomon yn Jerwsalem);
6:11 Asareia oedd tad Amareia, Amareia oedd tad Ahitub,
6:12 Ahitub oedd tad Sadoc, Sadoc oedd tad Salum,
6:13 Salum oedd tad Hilceia, Hilceia oedd tad Asareia,
6:14 Asareia oedd tad Seraia, Seraia oedd tad Jehosadac.
6:15 Aeth Jehosadac i ffwrdd pan gaethgludodd yr ARGLWYDD Jwda a Jerwsalem o dan Nebuchadnesar.
6:16 Meibion Lefi: Gersom, Cohath, a Merari.
6:17 Dyma enwau meibion Gersom: Libni a Simei.
6:18 Meibion Cohath: Amram, Ishar, Hebron, ac Ussiel.
6:19 Meibion Merari: Mahli a Musi.
6:20 Dyma dylwyth y Lefiaid, yn ôl eu teuluoedd. I Gersom: Libni ei fab, Jahath ei fab yntau, Simma ei fab yntau,
6:21 Joa ei fab yntau, Ido ei fab yntau, Sera ei fab yntau, a Jeaterai ei fab yntau.
6:22 Meibion Cohath: Aminadab ei fab, Cora ei fab yntau, Assir ei fab yntau,
6:23 Elcana ei fab yntau, Ebiasaff ei fab yntau, Assir ei fab yntau.
6:24 Tahath ei fab yntau, Uriel ei fab yntau, Usseia ei fab yntau, a Saul ei fab yntau.
6:25 Meibion Elcana: Amasai ac Ahimoth,
6:26 Elcana, Ben-elcana, Soffai ei fab, a Nahath ei fab yntau,
6:27 Eliab ei fab yntau, Jeroham ei fab yntau, Elcana ei fab yntau.
6:28 Meibion Samuel: Fasni y cyntaf-anedig, ac Abeia.
6:29 Meibion Merari: Mahli, Libni ei fab yntau, Simei ei fab yntau, Ussa ei fab yntau,
6:30 Simea ei fab yntau, Haggia ei fab yntau, Asaia ei fab yntau.

Cantorion Tŷ yr Arglwydd

6:31 Dyma'r rhai a wnaeth Dafydd yn gantorion yn nhŷ yr ARGLWYDD ar ôl gosod yr arch yno,
6:32 A buont yn gwasanaethu fel cantorion o flaen tabernacl pabell y cyfarfod nes i Solomon adeiladu tŷ yr ARGLWYDD yn Jerwsalem, ac yn gwneud eu gwaith yn ôl y drefn a osodwyd iddynt.
6:33 Dyma'r rhai oedd yn y swydd hon a'u meibion. Meibion y Cohathiaid: Heman y cantor, mab Joel fab Semuel,
6:34 fab Elcana, fab Jeroham, fab Eliel, fab Toa,
6:35 fab Suff, fab Elcana, fab Mahath, fab Amasai,
6:36  fab Elcana, fab Joel, fab Asareia, fab Seffaneia,
6:37 fab Tahath, fab Assir, fab Ebiasaff, fab Cora,
6:38 fab Ishar, fab Cohath, fab Lefi, fab Israel.
6:39 Yr oedd ei frawd Asaff yn sefyll ar ei law dde: Asaff fab Berecheia, fab Simea,
6:40 fab Michael, fab Baaseia, fab Malcheia,
6:41 fab Ethni, fab Sera, fab Adaia,
6:42 fab Ethan, fab Simma, fab Simei,
6:43 fab Jahath, fab Gersom, fab Lefi.
6:44 Yr oedd eu brodyr, meibion Merari, ar y llaw aswy: Ethan fab Cisi, fab Abdi, fab Maluc,
6:45 fab Hasabeia, fab Amaseia, fab Hilceia,
6:46 fab Amsi, fab Bani, fab Samer,
6:47 fab Mahli, fab Musi, fab Merari, fab Lefi.
6:48 Yr oedd eu brodyr y Lefiaid yn gyfrifol am holl wasanaeth tabernacl tŷ Dduw.

Disgynyddion Aaron

6:49 Ond Aaron a'i feibion oedd yn aberthu ar allor y poethoffrwm ac ar allor yr arogldarth, sef holl waith y cysegr sancteiddiaf, ac yn gwneud cymod dros Israel yn union fel y gorchmynnodd Moses gwas Duw.
6:50 Dyma feibion Aaron: Eleasar ei fab, Phinees ei fab yntau, Abisua ei fab yntau,
6:51 Bucci ei fab yntau, Ussi ei fab yntau, Seraheia ei fab yntau,
6:52 Meraioth ei fab yntau, Amareia ei fab yntau, Ahitub ei fab yntau,
6:53 Sadoc ei fab yntau, Ahimaas ei fab yntau.

Trigleoedd y Lefiaid

6:54 Dyma lle'r oeddent yn byw y tu mewn i ffiniau eu tiriogaeth: i deulu'r Cohathiaid o feibion Aaron (am fod y coelbren wedi syrthio arnynt hwy)
6:55 rhoesant Hebron yng ngwlad Jwda a'r cytir o'i hamgylch;
6:56 ond rhoesant feysydd y ddinas a'i phentrefi i Caleb fab Jeffunne.
6:57 I feibion Aaron fe roesant y dinasoedd noddfa, sef Hebron, Libna, Jattir, Estemoa,
6:58 Hilen, Debir, Asan,
6:59 a Beth-semes, pob un gyda'i chytir;
6:60 Ac o lwyth Benjamin rhoesant Geba, Alemeth ac Anathoth, pob un gyda'i chytir; cyfanswm o dair dinas ar ddeg yn ôl eu teuluoedd.
6:61 I weddill teuluoedd meibion Cohath rhoesant trwy goelbren ddeg dinas o hanner llwyth Manasse.
6:62 I feibion Gersom yn ôl eu teuluoedd rhoesant dair ar ddeg o ddinasoedd o lwythau Issachar, Aser, Nafftali, Manasse yn Basan.
6:63 I feibion Merari yn ôl eu teuluoedd, o lwythau Reuben, Gad, Sabulon, rhoesant trwy goelbren ddeuddeg o ddinasoedd.
6:64 Rhoes meibion Israel i'r Lefiaid y dinasoedd hyn, pob un gyda'i chytir.
6:65 Rhoesant trwy goelbren, o lwythau Jwda, Simeon, a Benjamin, y dinasoedd hyn oedd wedi eu galw ar eu henwau.
6:66 I rai o deuluoedd y Cohathiaid fe roddwyd dinasoedd o fewn terfyn llwyth Effraim.
6:67 Rhoesant iddynt ym mynydd-dir Effraim: Sichem, dinas noddfa; Geser,
6:68 Jocmeam a Beth-horon,
6:69 Ajalon, Gath-rimmon, pob un gyda'i chytir.
6:70 Ac o hanner llwyth Manasse rhoddwyd i weddill y Cohathiaid: Aner a Bileam, pob un gyda'i chytir.
6:71 I feibion Gersom rhoddwyd: o hanner llwyth Manasse, Golan yn Basan ac Astaroth, pob un gyda'i chytir;
6:72 o lwyth Issachar, Cedes, Daberath,
6:73 Ramoth, Anem, pob un gyda'i chytir;
6:74 o lwyth Aser: Masal, Abdon,
6:75 Hucoc, Rehob, pob un gyda'i chytir;
6:76 o lwyth Nafftali: Cedes yng Ngalilea, Hammon, Ciriathaim, pob un gyda'i chytir.
6:77 I'r rhan arall o feibion Merari rhoddwyd o lwyth Sabulon: Rimmon a Tabor, pob un gyda'i chytir.
6:78 o'r Iorddonen a Jericho, sef o du dwyrain yr Iorddonen, rhoddwyd o lwyth Reuben: Beser yn yr anialwch, Jahas,
6:79 Cedemoth a Meffaath, pob un gyda'i chytir,
6:80 o lwyth Gad: Ramoth yn Gilead, Mahanaim,
6:81 Hesbon a Jaser, pob un gyda'i chytir.

Disgynyddion Issachar

7:1 Meibion Issachar: Tola, Pua, Jasub a Simron, pedwar.
7:2 Meibion Tola: Ussi, Reffaia, Jeriel, Jabmai, Jibsam a Semuel, pennau-teuluoedd. Yn nyddiau Dafydd yr oedd dwy fil ar hugain a chwe chant o ddisgynyddion Tola yn ddynion abl yn ôl eu rhestrau.
7:3 Mab Ussi: Israhïa; meibion Israhïa: Michael, Obadeia, Joel ac Isia. Yr oeddent yn bump i gyd, a phob un ohonynt yn bennaeth.
7:4 Yn ogystal â hwy, yn ôl rhestrau eu teuluoedd, yr oedd un fil ar bymtheg ar hugain o filwyr yn barod i ryfel, oherwydd yr oedd ganddynt lawer o wragedd a phlant.
7:5 Yr oedd ganddynt frodyr yn perthyn i holl deuluoedd Issachar, dynion abl, saith a phedwar ugain mil i gyd, wedi eu cofrestru yn ôl eu hachau.

Disgynyddion Benjamin

7:6 Meibion Benjamin: Bela, Becher a Jediael, tri.
7:7 Meibion Bela: Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimoth, ac Iri; pump o bennau-teuluoedd, a dynion abl; yn ôl eu rhestrau yr oeddent yn ddwy fil ar hugain a phedwar ar ddeg ar hugain.
7:8 Meibion Becher: Semira, Joas, Elieser, Elioenai, Omri, Jerimoth, Abeia, Anathoth ac Alemeth.
7:9 Yr oedd y rhain oll yn feibion Becher, yn bennau-teuluoedd ac yn ddynion abl; yn ôl rhestrau eu teuluoedd yr oeddent yn ugain mil a dau gant.
7:10 Mab Jediael: Bilhan; meibion Bilhan: Jeus, Benjamin, Ehud, Cenaana, Sethan, Tarsis ac Ahisahar.
7:11 Yr oedd y rhain oll yn feibion Jediael, yn bennau-teuluoedd, yn ddynion abl ac yn mynd allan yn fyddin i ryfel; yr oeddent yn ddwy fil ar bymtheg a deucant.
7:12 Suppim hefyd, a Huppim, meibion Ir; Husim, mab Aher.

Disgynyddion Nafftali

7:13 Meibion Nafftali: Jasiel, Guni, Geser a Salum, meibion Bilha.

Disgynyddion Manasse

7:14 Meibion Manasse: Asriel, plentyn ei ordderchwraig o Syria. Hi hefyd oedd mam Machir tad Gilead;
7:15 cymerodd Machir wraig i Huppim a Suppim, ac enw ei chwaer oedd Maacha. Enw'r ail fab oedd Salffaad, ac yr oedd ganddo ef ferched.
7:16 Cafodd Maacha gwraig Machir fab, ac enwodd ef yn Peres a'i frawd yn Seres. Ei feibion ef oedd Ulam a Racem.
7:17 Mab Ulam: Bedan. Dyma feibion Gilead fab Machir, fab Manasse.
7:18 Hammolecheth ei chwaer ef oedd mam Isod, Abieser a Mahala.
7:19 Meibion Semida: Ahïan, Sechem, Lichi ac Aniham.

Disgynyddion Effraim

7:20 Meibion Effraim: Suthela, Bered ei fab, Tahath ei fab yntau, Elada ei fab yntau, Tahath ei fab yntau,
7:21 Sabad ei fab yntau, Suthela ei fab yntau, Eser, ac Elead; fe'u lladdwyd hwy gan ddynion Gath, a anwyd yn y wlad, am iddynt ddod i lawr i ddwyn eu gwartheg.
7:22 Bu eu tad Effraim yn galaru amdanynt am amser maith, a daeth ei frodyr i'w gysuro.
7:23 Yna aeth Effraim at ei wraig, a beichiogodd hithau ac esgor ar fab. Fe'i henwodd yn Bereia oherwydd y trybini a fu yn ei dŷ.
7:24 Ei ferch oedd Seera, ac fe adeiladodd hi Beth-horon Isaf ac Uchaf, a hefyd Ussen-sera.
7:25 Reffa oedd ei fab ef, Reseff ei fab yntau, Tela ei fab yntau, Tahan ei fab yntau,
7:26 Ladan ei fab yntau, Ammihud ei fab yntau, Elisama ei fab yntau,
7:27 Nun ei fab yntau, Josua ei fab yntau.
7:28 Yr oedd eu tiriogaeth a'u cartrefi ym Methel a'i phentrefi, ac i'r dwyrain yn Naaran, ac i'r gorllewin yn Geser a'i phentrefi, ac yn Sichem a'i phentrefi hyd at Aia a'i phentrefi.
7:29 Meibion Manasse oedd berchen Beth-sean a'i phentrefi, Taanach a'i phentrefi, Megido a'i phentrefi, Dor a'i phentrefi; yno yr oedd meibion Joseff fab Israel yn byw.

Disgynyddion Aser

7:30 Meibion Aser: Imna, Isfa, Isfi, Bereia, a Sera eu chwaer.
7:31 Meibion Bereia: Heber, Malchiel, sef tad Birsafith.
7:32 Heber oedd tad Jafflet, Somer, Hotham, a Sua eu chwaer.
7:33 Meibion Jafflet: Pasach, Bimhal ac Asuath.
7:34 Hwy oedd meibion Jafflet. Meibion Samer: Ahi, Roga, Jehubba ac Aram.
7:35 Meibion Helem ei frawd: Soffa, Imna, Seles ac Amal.
7:36 Meibion Soffa: Sua, Harneffer, Sual, Beri, Imra,
7:37 Beser, Hod, Samma, Silsa, Ithran a Beera.
7:38 Meibion Jether: Jeffunne, Pispa ac Ara.
7:39 Meibion Ula: Ara, Haniel a Resia.
7:40 Yr oedd y rhain i gyd yn feibion Aser, pennau-teuluoedd, gwŷr dethol ac abl, penaethiaid y tywysogion. Yn ôl y rhestrau achau yr oedd chwe mil ar hugain o wŷr yn barod i ryfel.

Disgynyddion Benjamin

8:1 Benjamin oedd tad Bela ei gyntafanedig, Asbel yr ail, ac Ahara y trydydd,
8:2 Noha y pedwerydd, a Raffa y pumed.
8:3 Meibion Bela: Adar, Gera, Abihud,
8:4 Abisua, Naaman, Ahoa,
8:5 Gera, Seffuffan a Huram.
8:6 Dyma feibion Ehud, a oedd yn bennau-teuluoedd preswylwyr Geba, ac a gaethgludwyd i Manahath:
8:7 Naaman, Aheia a Gera a fu'n gyfrifol am y gaethglud, ac ef oedd tad Ussa ac Ahihud.
8:8 Ef hefyd oedd tad Saharaim, a anwyd iddo yng ngwlad Moab ar ôl iddo anfon ymaith ei wragedd Husim a Baara.
8:9 O Hodes ei wraig ganwyd iddo Jobab, Sibia, Mesa, Malcham,
8:10 Jeus, Sabia, Mirma. Dyma ei feibion ef, pennau-teuluoedd i gyd.
8:11 O Husim ganwyd iddo Ahitub ac Elpaal.
8:12 Meibion Elpaal: Eber, Misam, Samed, a adeiladodd Ono, a Lod a'i phentrefi;
8:13 Bereia a Sema, pennau-teuluoedd preswylwyr Ajalon, a fu'n ymlid trigolion Gath;
8:14 Ahïo, Sasac, Jeremoth,
8:15 Sebadeia, Arad, Ader,
8:16 Michael, Ispa, Joha, meibion Bereia;
8:17 Sebadeia, Mesulam, Heseci, Heber,
8:18 Ismerai, Jeslïa, Jobab, meibion Elpaal;
8:19 Jacim, Sichri, Sabdi,
8:20 Elienai, Silthai, Eliel,
8:21 Adaia, Beraia, Simrath, meibion Simei;
8:22 Ispan, Heber, Eliel,
8:23 Abdon, Sichri, Hanan,
8:24 Hananeia, Elam, Antotheia,
8:25 Iffedeia, Penuel, meibion Sasac;
8:26 Samserai, Sehareia, Athaleia,
8:27 Jareseia, Eleia, Sichri, meibion Jeroham.
8:28 Yr oedd y rhain yn byw yn Jerwsalem ac yn bennau-teuluoedd a phenaethiaid yn ôl eu rhestrau.
8:29 Yr oedd tad Gibeon yn byw yn Gibeon; enw ei wraig oedd Maacha,
8:30 a'i gyntafanedig Abdon, ac yna Sur, Cis, Baal, Nadab,
8:31 Gedor, Ahïo, Sacher,
8:32 a Micloth tad Simea; yr oeddent yn byw gyda'u perthnasau yn Jerwsalem.

Teulu'r Brenin Saul, 1Cron. 9:35-44

8:33 Ner oedd tad Cis, Cis oedd tad Saul, a Saul oedd tad Jonathan, Malcisua, Abinadab ac Esbaal.
8:34 Mab Jonathan oedd Meribaal; a Meribaal oedd tad Micha.
8:35 Meibion Micha: Pithon, Melech, Tarea ac Ahas.
8:36 Ahas oedd tad Jehoada, Jehoada oedd tad Alemeth, Asmafeth a Simri; Simri oedd tad Mosa;
8:37 Mosa oedd tad Binea; Raffa oedd ei fab ef, Eleasa ei fab yntau, Asel ei fab yntau.
8:38 Yr oedd gan Asel chwech o feibion, a'u henwau oedd: Asricam, Bocheru, Ismael, Seareia, Obadeia a Hanan. Hwy oedd meibion Asel.
8:39 Meibion Esec ei frawd ef oedd Ulam ei gyntafanedig, Jehus yr ail, Eliffelet y trydydd.
8:40 Yr oedd meibion Ulam yn ddynion abl ac yn saethyddion, ac yr oedd ganddynt gant a hanner o feibion ac wyrion. Yr oedd y rhain i gyd yn feibion Benjamin.

Y Rhai a Ddychwelodd o'r Gaethglud

9:1 Rhifwyd holl Israel wrth eu hachau, ac y maent yn awr yn ysgrifenedig yn llyfr brenhinoedd Israel, ond cafodd Jwda ei chaethgludo i Fabilon am ei chamwedd.
9:2 Y rhai cyntaf i ddod i fyw yn eu tiriogaeth a'u trefi eu hunain oedd yr Israeliaid, yn offeiriaid, Lefiaid a gweision y deml.
9:3 Dyma'r rhai o lwyth Jwda, o lwyth Benjamin ac o lwyth Effraim a Manasse, oedd yn byw yn Jerwsalem:
9:4 O lwyth Jwda: Uthai fab Ammihud, fab Omri, fab Imri, fab Bani, o feibion Phares fab Jwda;
9:5 ac o'r Siloniaid: Asaia y cyntafanedig, a'i feibion;
9:6 ac o feibion Sera: Jeuel. Yr oeddent yn chwe chant a deg a phedwar ugain.
9:7 O lwyth Benjamin: Salu fab Mesulam, fab Hodafia, fab Hasenua;
9:8 Ibneia fab Meroham, Ela fab Ussi, fab Michri: Mesulam fab Seffatia, fab Reuel, fab Ibnija;
9:9 yn ôl rhestrau eu teuluoedd yr oeddent yn naw cant a deg a deugain a chwech. Yr oeddent i gyd yn bennau-teuluoedd.

Yr Offeiriaid yn Jerwsalem

9:10 O'r offeiriaid: Jedaia, Jehoiarib, Jachin,
9:11 Asareia fab Hilceia, fab Mesulam, fab Sadoc, fab Meraioth, fab Ahitub, arolygwr tŷ Dduw;
9:12 Adaia fab Jeroham, fab Passur, fab Malcheia; Maasia fab Adiel, fab Jasera, fab Mesulam, fab Mesilemith, fab Immer.
9:13 Ac yr oedd eu brodyr, eu pennau-teuluoedd, yn fil saith gant chwe deg, dynion abl ar gyfer y gwaith o wasanaethu yn nhŷ Dduw.

Y Lefiaid a'r Porthorion yn Jerwsalem

9:14 O'r Lefiaid: Semaia fab Hassub, fab Asricam, fab Hasabeia, o feibion Merari;
9:15 Bacbaccar, Heres, Galal, Mataneia fab Micha, fab Sichri, fab Asaff;
9:16 Obadeia fab Semaia, fab Galal, fab Jeduthun; Berecheia fab Asa, fab Elcana, oedd yn byw yn nhrefi'r Netoffathiaid.
9:17 o'r porthorion: Salum, Accub, Talmon, Ahiman, a'u brodyr; Salum oedd y pennaeth.
9:18 Hyd at yr amser hwnnw porthorion oeddent yng ngwersylloedd y Lefiaid wrth ymyl porth y brenin i'r dwyrain.
9:19 Salum fab Core, fab Ebiasaff, fab Cora, a'i frodyr y Corahiaid o dŷ ei dad, oedd yn gyfrifol am y gwasanaeth o gadw trothwy'r babell, fel yr oedd eu tadau yn geidwaid y fynedfa i wersyll yr ARGLWYDD.
9:20 Phinees fab Eleasar oedd eu harolygwr, ac yr oedd yr ARGLWYDD gydag ef.
9:21 Sechareia fab Maselmeia oedd ceidwad drws pabell y cyfarfod.
9:22 Yr oedd cyfanswm y rhai oedd wedi eu dethol i fod yn borthorion wrth y trothwy yn ddau gant a deuddeg, wedi eu cofrestru yn ôl eu pentrefi. Dafydd a Samuel y gweledydd oedd wedi eu gosod yn eu swydd.
9:23 Yr oedd-ent hwy a'u meibion yn cadw gwyliadwriaeth wrth byrth tŷ'r ARGLWYDD a thŷ'r babell.
9:24 Yr oedd y porthorion i fod ar bedair ochr, y dwyrain, y gorllewin, y gogledd a'r de.
9:25 Yr oedd eu brodyr o'r pentrefi i ddod atynt am wythnos bob hyn a hyn.
9:26 Am eu bod yn ddibynadwy, Lefiaid oedd y pedwar prif borthor, a hwy oedd yn gofalu am ystafelloedd a thrysorau tŷ Dduw.
9:27 Yr oeddent yn lletya o gwmpas tŷ Dduw am mai hwy oedd yn gofalu amdano ac yn ei agor bob bore.
9:28 Yr oedd rhai ohonynt yn gofalu am lestri'r gwasanaeth; yr oeddent yn eu cyfrif wrth eu cario allan ac wrth eu cadw.
9:29 Yr oedd eraill yn gofalu am ddodrefn a llestri'r cysegr, y peilliaid, y gwin, yr olew, y thus a'r perlysiau.
9:30 Yr oedd rhai o feibion yr offeiriaid yn gwneud ennaint gyda pheraroglau.
9:31 Am ei fod yn ddibynadwy, yr oedd Matitheia, un o'r Lefiaid a mab cyntafanedig Salum y Corahiad, yn gweithio wrth y radell.
9:32 Yr oedd rhai o'u brodyr y Cohathiaid yn gyfrifol am ddarparu'r bara gosod bob Saboth.
9:33 Dyma'r cantorion, pennau-teuluoedd y Lefiaid, a oedd mewn ystafelloedd ar wahân am eu bod wrth eu gwaith ddydd a nos.
9:34 Dyma bennau-teuluoedd y Lefiaid, a oedd yn byw yn Jerwsalem, yn ôl eu rhestrau.
9:35 Yr oedd Jehiel tad Gibeon yn byw yn Gibeon; enw ei wraig oedd Maacha,

Teulu'r Brenin Saul, 1Cron. 8:29-38

9:36 a'i gyntafanedig Abdon, ac yna Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab,
9:37 Gedor, Ahïo, Sechareia a Micloth;
9:38 Micloth oedd tad Simeam. Yr oeddent hwy yn byw yn Jerwsalem yn ymyl eu brodyr.
9:39 Ner oedd tad Cis, a Cis oedd tad Saul, a Saul oedd tad Jonathan, Malcisua, Abinadab ac Esbaal.
9:40 Mab Jonathan oedd Meribaal; a Meribaal oedd tad Micha.
9:41 Meibion Micha: Pithon, Melech, Tarea ac Ahas.
9:42 Ahas oedd tad Jara, a Jara oedd tad Alemeth, Asmafeth a Simri; a Simri oedd tad Mosa;
9:43 Mosa oedd tad Binea; a Reffaia oedd ei fab ef, Elasa ei fab yntau, Asel ei fab yntau.
9:44 Yr oedd gan Asel chwech o feibion, a'u henwau oedd: Asricam, Bocheru, Ismael, Seareia, Obadeia a Hanan. Hwy oedd meibion Asel.

Marw'r Brenin Saul, 1Sam. 31:1-13

10:1 Ymladdodd y Philistiaid yn erbyn yr Israeliaid, a ffodd yr Israeliaid rhagddynt gan syrthio'n glwyfedig ar Fynydd Gilboa.
10:2 Daliodd y Philistiaid Saul a'i feibion, a lladd Jonathan, Abinadab a Malcisua, meibion Saul.
10:3 Aeth y frwydr yn galed yn erbyn Saul, a daeth saethwyr o hyd iddo a'i glwyfo.
10:4 Yna dywedodd Saul wrth ei gludydd arfau, "Tyn dy gleddyf a thrywana fi, rhag i'r rhai dienwaededig hyn ddod a'm gwaradwyddo." Nid oedd ei gludydd arfau yn fodlon, oherwydd yr oedd ofn mawr arno; felly cymerodd Saul y cleddyf a syrthio arno.
10:5 Pan welodd y cludydd arfau fod Saul wedi marw, syrthiodd yntau ar ei gleddyf a marw.
10:6 Felly bu farw Saul a'i dri mab, ei holl deulu yn marw yr un pryd.
10:7 Pan welodd yr holl Israeliaid oedd yn y dyffryn fod y fyddin wedi ffoi, a bod Saul a'i feibion wedi marw, gadawsant eu trefi a ffoi; yna daeth y Philistiaid a byw ynddynt.
10:8 Trannoeth, pan ddaeth y Philistiaid i ysbeilio'r lladdedigion, cawsant Saul a'i feibion yn farw ar Fynydd Gilboa.
10:9 Wedi iddynt ei ysbeilio torasant ei ben a chymryd ei arfau oddi arno, ac anfon neges drwy Philistia i gyhoeddi'r newydd da i'w delwau ac i'r bobl.
10:10 Rhoesant ei arfau yn nheml eu duwiau, a chrogi ei benglog yn nheml Dagon.
10:11 Pan glywodd pobl Jabes-gilead y cwbl yr oedd y Philistiaid wedi ei wneud i Saul,
10:12 aeth yr holl ryfelwyr allan ar unwaith a chymryd corff Saul a chyrff ei feibion, a'u cludo i Jabes a chladdu eu hesgyrn dan y dderwen yno, ac ymprydio am saith diwrnod.
10:13 Bu Saul farw am iddo fradychu'r ARGLWYDD trwy anufuddhau i'w air, a throi at ddewiniaeth am arweiniad yn lle ceisio arweiniad gan yr ARGLWYDD.
10:14 Felly lladdodd yr ARGLWYDD ef a rhoi'r frenhiniaeth i Ddafydd fab Jesse.

Dafydd yn Frenin Israel a Jwda, 2 Sam. 5:1-10

11:1 Daeth holl Israel at Ddafydd i Hebron a dweud wrtho, "Edrych, dy asgwrn a'th gnawd di ydym ni.
11:2 Gynt, pan oedd Saul yn frenin, ti oedd yn arwain Israel allan i ryfel ac yn ôl wedyn; ac fe ddywedodd yr ARGLWYDD dy Dduw wrthyt, 'Ti sydd i fugeilio fy mhobl Israel; ti sydd i fod yn dywysog arnynt.'"
11:3 Yna daeth holl henuriaid Israel i Hebron at y brenin, a gwnaeth Dafydd gyfamod â hwy yno gerbron yr ARGLWYDD, ac eneiniwyd Dafydd yn frenin ar Israel, yn ôl gair yr ARGLWYDD trwy Samuel.
11:4 Pan aeth Dafydd a holl Israel i Jerwsalem (hynny yw, Jebus, lle'r oedd y Jebusiaid, trigolion y wlad, yn byw)
11:5 dywedodd pobl Jebus wrth Ddafydd, "Ni chei ddod i mewn yma." Er hynny, fe enillodd Dafydd gaer Seion, sef Dinas Dafydd,
11:6 a dywedodd, "Caiff y cyntaf i daro'r Jebusiaid ei wneud yn ben swyddog." Y cyntaf i fynd i fyny oedd Joab fab Serfia; felly cafodd ei wneud yn ben.
11:7 Yna fe ymsefydlodd Dafydd yn y gaer, ac am hynny fe'i gelwir yn Ddinas Dafydd.
11:8 Adeiladodd y ddinas oddi amgylch o'r Milo yn gylch cyfan, tra oedd Joab yn adnewyddu gweddill y ddinas.
11:9 Cynyddodd Dafydd fwyfwy oherwydd bod ARGLWYDD y Lluoedd gydag ef.

Penaethiaid Dafydd, 2 Sam. 23:8-39

11:10 Dyma benaethiaid Dafydd, a aeth yn fwy a mwy nerthol gydag ef yn ystod ei deyrnasiad, ac a ymunodd gyda holl Israel i'w wneud ef yn frenin ar Israel yn ôl gair yr ARGLWYDD.
11:11 Dyma restr y gwroniaid oedd gan Ddafydd. Jasobeam fab Hachmoni oedd capten y Deg ar Hugain; chwifiodd ef ei waywffon mewn buddugoliaeth uwchben tri chant o wŷr a laddodd ar un tro.
11:12 Y nesaf ato ef ymysg y tri gwron oedd Eleasar fab Dodo, yr Ahohiad;
11:13 bu ef gyda Dafydd yn Pasdammim, lle'r oedd rhandir yn llawn ffacbys, pan ymgasglodd y Philistiaid yno i ryfel ac y ffodd y bobl rhagddynt.
11:14 Ond daliodd ef ei dir yng nghanol y llain, a'i amddiffyn a lladd y Philistiaid; a rhoes yr ARGLWYDD waredigaeth fawr.
11:15 Aeth tri o'r Deg ar Hugain o benaethiaid i lawr at Ddafydd i'r graig ger ogof Adulam, pan oedd mintai o Philistiaid yn gwersyllu yn nyffryn Reffaim.
11:16 Yr oedd Dafydd ar y pryd yn y gaer, a garsiwn y Philistiaid ym Methlehem.
11:17 Cododd blys ar Ddafydd ac meddai, "O na chawn ddiod o ddŵr o bydew Bethlehem, sydd ger y porth!"
11:18 Ar hynny, rhuthrodd y tri trwy wersyll y Philistiaid, codi dŵr o bydew Bethlehem gerllaw'r porth, a'i gludo'n ôl at Ddafydd. Eto, ni fynnai ef ei yfed, a thywalltodd ef yn offrwm i'r ARGLWYDD,
11:19 a dweud, "Na ato Duw i mi wneud hyn! A allaf fi yfed gwaed y gwŷr hyn a fentrodd eu heinioes i ddod ag ef i mi?" Felly gwrthododd ei yfed. Dyma wrhydri y tri gwron.
11:20 Abisai brawd Joab fab Serfia oedd pennaeth y Deg ar Hugain. Chwifiodd ef ei waywffon mewn buddugoliaeth uwchben trichant o wŷr, a lladdodd hwy gan ennill enw iddo'i hun ymhlith y Deg ar Hugain.
11:21 Yr oedd ef yn enwog ymhlith y Deg ar Hugain, ac yn gapten arnynt; ond nid oedd i'w gymharu â'r Tri.
11:22 Yr oedd Benaia fab Jehoiada o Cabseel yn ŵr dewr ac aml ei orchestion. Ef a laddodd ddau bencampwr o Moab; ef hefyd a aeth i lawr i bydew a lladd llew yno ar ddiwrnod o eira.
11:23 Lladdodd Eifftiwr, cawr o bum cufydd, er bod gan hwnnw waywffon fel carfan gwehydd yn ei law, ac yntau'n ymosod â dim ond ffon. Cipiodd y waywffon o law'r Eifftiwr, a'i ladd â'i waywffon ei hun.
11:24 Dyma wrhydri Benaia fab Jehoiada, ac enillodd enw iddo'i hun ymhlith y Deg Gwron ar Hugain.
11:25 Yr oedd yn enwog ymhlith y Deg ar Hugain, ond nid oedd i'w gymharu â'r Tri. Apwyntiodd Dafydd ef yn bennaeth ei warchodlu.
11:26 Y rhain oedd y gwroniaid: Asahel brawd Joab, Elhanan fab Dodo o Fethlehem,
11:27 Samma yr Harodiad, Heles y Peloniad.
11:28 Ira fab Icces y Tecoiad, Abieser yr Anathothiad,
11:29 Sibbechai yr Husathiad, Ilai yr Ahohiad,
11:30 Maharai y Netoffathiad, Heled fab Baana y Netoffathiad,
11:31 Itai fab Ribai o Gibea'r Benjaminiaid, Benaia y Pirathoniad,
11:32 Hurai o Nahale-gaas, Abiel yr Arbathiad,
11:33 Asmafeth y Bahrumiad, Eliahba y Saalboniad,
11:34 meibion Hasem y Gisoniad, Jonathan fab Sage yr Harariad,
11:35 Ahiam fab Sachar yr Harariad, Eliffal fab Ur,
11:36 Heffer y Mecherathiad, Aheia y Peloniad,
11:37 Hesro y Carmeliad, Naarai fab Esbai,
11:38 Joel brawd Nathan, Mibhar Haggeri,
11:39 Selec yr Ammoniad, Naharai y Beerothiad (cludydd arfau Joab fab Serfia),
11:40 Ira yr Ithriad, Gareb yr Ithriad,
11:41 Ureia yr Hethiad, Sabad fab Ahlai,
11:42 Adina fab Sisa y Reubeniad (pennaeth y Reubeniaid, a chydag ef ddeg ar hugain),
11:43 Hanan fab Maacha, Josaffat y Mithriad,
11:44 Usseia yr Asterathiad, Sama a Jehiel meibion Hothan yr Aroeriad,
11:45 Jedidael fab Simri, a Joha ei frawd ef, y Tisiad,
11:46 Eliel y Mahafiad, Jeribai a Josafia, meibion Elnaam, Ithma y Moabiad,
11:47 Eliel, Obed, a Jasiel y Mesobaiad.

Dilynwyr Cynnar Dafydd, o Lwyth Benjamin

12:1 Dyma'r rhai a ddaeth i Siclag at Ddafydd tra oedd yn ymguddio rhag Saul fab Cis. Yr oeddent yn wŷr cedyrn, ac yn ddefnyddiol mewn brwydr
12:2 am eu bod yn cario bwâu ac yn gallu taflu cerrig a saethu â'r bwa â'u llaw dde a'u llaw chwith. Benjaminiaid oeddent, o dylwyth Saul.
12:3 Ahieser a Joas meibion Semaa o Gibea oedd yr arweinwyr; Jesiwl a Phelet meibion Asmafeth; Beracha, a Jehu o Anathoth;
12:4 Ismaia o Gibeon, y grymusaf o'r Deg ar Hugain ac yn bennaeth arnynt; Jeremeia, Jehasiel, Johanan a Josabad o Gedera,
12:5 Elusai, Jerimoth, Bealeia, Semareia, Seffatia yr Haruffiad,
12:6 Elcana, Jeseia, Asareel, Joeser a Jasobeam y Corahiaid,
12:7 Joela a Sebadeia, meibion Jehoram o Gedor.

Dilynwyr Dafydd o Lwyth Gad

12:8 Aeth rhai o'r Gadiaid at Ddafydd i'r gaer yn yr anialwch. Gwŷr nerthol oeddent, milwyr profiadol mewn brwydr, yn fedrus â tharian a gwaywffon, yn edrych fel llewod ac mor gyflym â gafrewigod ar y mynyddoedd.
12:9 Y cyntaf oedd Eser, yr ail Obadeia, y trydydd Eliab,
12:10 y pedwerydd Mismanna, y pumed Jeremeia,
12:11 y chweched Attai, y seithfed Eliel,
12:12 yr wythfed Johanan, y nawfed Elsabad,
12:13 y degfed Jeremeia a'r unfed ar ddeg Machbanai.
12:14 Gadiaid oedd y rhain, a phenaethiaid y fyddin; yr oedd cant o ddynion dan y lleiaf ohonynt a mil dan y pwysicaf.
12:15 Dyma'r rhai a groesodd yr Iorddonen yn y mis cyntaf, pan oedd yr afon wedi gorlifo'i glannau, gan yrru ar ffo bawb oedd yn byw yn y dyffrynnoedd i'r dwyrain a'r gorllewin.

Dilynwyr o Benjamin a Jwda

12:16 Daeth rhai o wŷr Benjamin a Jwda i'r gaer at Ddafydd,
12:17 ac aeth yntau allan atynt a dweud, "Os daethoch ataf mewn heddwch i'm cynorthwyo, yr wyf yn barod i ymuno â chwi. Ond os daethoch i'm bradychu i'm gelynion, a minnau'n ddieuog, bydded i Dduw ein tadau sylwi a chosbi."
12:18 Yna meddiannwyd Amasai, pennaeth y Deg ar Hugain, gan yr ysbryd, ac meddai: "Yr ydym ni gyda thi, Ddafydd! Yr ydym o'th blaid, fab Jesse! Llwydd, llwydd fo i ti, a llwydd i'th gynorthwywr! Oherwydd dy Dduw yw dy gymorth." Felly croesawodd Dafydd hwy a'u gwneud yn benaethiaid ar finteioedd.

Dilynwyr o Manasse

12:19 Ciliodd rhai o wŷr Manasse at Ddafydd pan ddaeth ef gyda'r Philistiaid i ymladd yn erbyn Saul. Ond ni chynorthwyodd ef y Philistiaid am i'w tywysogion, wedi ymgynghori â'i gilydd, ei yrru i ffwrdd gan ddweud, "Pe bai'n dychwelyd at ei feistr Saul fe gaem ein lladd."
12:20 Y rhain oedd y gwŷr o Manasse a ddaeth ato pan oedd ar y ffordd i Siclag: Adna, Josabad, Jediael, Michael, Josabad, Elihu a Silthai, penaethiaid miloedd ym Manasse.
12:21 Buont hwy o gymorth i Ddafydd yn erbyn yr ysbeilwyr am eu bod i gyd yn wŷr nerthol ac yn gapteiniaid yn y fyddin.
12:22 Beunydd yr oedd rhai yn dod i gynorthwyo Dafydd, nes bod y gwersyll wedi tyfu'n un mawr iawn.

Rhestr Lluoedd Dafydd

12:23 Dyma nifer penaethiaid y lluoedd arfog a ddaeth at Ddafydd yn Hebron i roi brenhiniaeth Saul iddo, yn ôl gair yr ARGLWYDD:
12:24 o feibion Jwda a gludai darian a gwaywffon, chwe mil wyth gant yn y lluoedd arfog;
12:25 o feibion Simeon, dynion nerthol i ryfel, saith mil un cant;
12:26 o feibion Lefi, pedair mil chwe chant,
12:27 yn ogystal â Jehoiada arweinydd yr Aaroniaid gyda thair mil saith gant,
12:28 a Sadoc, llanc dewr, gyda dau ar hugain o gapteiniaid o dŷ ei dad;
12:29 o feibion Benjamin, brodyr Saul, tair mil a oedd hyd yr amser hwnnw yng ngwasanaeth tŷ Saul;
12:30 o feibion Effraim, ugain mil wyth gant o wŷr nerthol, dynion oedd yn enwog yn eu teuluoedd;
12:31 o hanner llwyth Manasse, deunaw mil o wŷr a etholwyd i ddod a gwneud Dafydd yn frenin;
12:32 o feibion Issachar, y rhai oedd yn deall arwyddion yr amseroedd i wybod beth ddylai Israel ei wneud, dau gant o benaethiaid a oedd yn rheoli eu holl frodyr;
12:33 o Sabulon, hanner can mil o ddynion arfog, profiadol mewn rhyfel a pharod eu cymorth;
12:34 o Nafftali, mil o dywysogion, a chyda hwy, yn cario tarian a gwaywffon, dwy fil ar bymtheg ar hugain;
12:35 o'r Daniaid, wyth mil ar hugain chwe chant yn barod i ryfel;
12:36 o Aser, deugain mil o filwyr yn barod i fynd allan i ryfela;
12:37 o'r tu hwnt i'r Iorddonen, o'r Reubeniaid a'r Gadiaid a hanner llwyth Manasse, daeth chwech ugain mil gyda phob math o arfau cymwys i ryfel.
12:38  Yr oedd y rhain i gyd yn filwyr parod eu cymorth, a daethant i Hebron yn unfryd i wneud Dafydd yn frenin ar holl Israel. Yr oedd pawb arall yn Israel hefyd yn unfryd o blaid gwneud Dafydd yn frenin.
12:39 Buont yno gyda Dafydd am dridiau yn bwyta ac yn yfed, oherwydd yr oedd eu brodyr wedi paratoi ar eu cyfer.
12:40 Yr oedd eu cymdogion hefyd, o gyn belled ag Issachar, Sabulon a Nafftali, wedi dod â bwyd ar asynnod, camelod, mulod ac ychen. Daethant â blawd, teisennau ffigys, grawnwin, gwin, olew, a llawer o wartheg a defaid, oherwydd yr oedd llawenydd yn Israel.

Symud Arch y Cyfamod o Ciriath-Jearim, 2 Sam. 6:1-11

13:1 Wedi iddo ymgynghori â chap-teiniaid y miloedd a'r cannoedd, ac â'r holl swyddogion,
13:2 dywedodd Dafydd wrth holl gynulleidfa Israel, "Os ydych yn cytuno, ac os dyma ewyllys yr ARGLWYDD ein Duw, gadewch inni anfon gair at ein perthnasau sydd ar ôl yn holl wlad Israel, a hefyd at yr offeiriaid a'r Lefiaid sydd mewn dinasoedd gyda chytir, yn gofyn iddynt ymuno â ni.
13:3 Yna down ag arch ein Duw yn ôl atom, oherwydd yn nyddiau Saul yr oeddem yn ei hesgeuluso."
13:4 Cytunodd yr holl gynulleidfa i wneud felly am fod y peth yn dderbyniol gan bawb.
13:5 Felly casglodd Dafydd Israel gyfan o Sihor yn yr Aifft hyd at Lebo-hamath, i ddod ag arch Duw o Ciriath-jearim.
13:6 Ac aeth Dafydd a holl Israel i Baala yn Jwda, sef Ciriath-jearim, i gyrchu oddi yno arch Duw, a enwir ar ôl yr ARGLWYDD sydd â'i orsedd ar y cerwbiaid.
13:7 Daethant ag arch Duw ar fen newydd o dŷ Abinadab, ac Ussa ac Ahïo oedd yn tywys y fen.
13:8 Yr oedd Dafydd a holl Israel yn gorfoleddu o flaen Duw â'u holl ynni, dan ganu gyda thelynau, nablau, tympanau, symbalau a thrwmpedau.
13:9 Pan ddaethant at lawr dyrnu Cidon, estynnodd Ussa ei law i afael yn yr arch am fod yr ychen yn ei hysgwyd.
13:10 Enynnodd dicter yr ARGLWYDD yn erbyn Ussa, ac fe'i trawodd am iddo estyn ei law at yr arch; a bu farw yno gerbron Duw.
13:11 Cynhyrfodd Dafydd am fod llid yr ARGLWYDD wedi torri allan yn erbyn Ussa, a galwodd y lle hwnnw yn Peres Ussa; a dyna'i enw hyd y dydd hwn.
13:12 Yr oedd ofn Duw ar Ddafydd y diwrnod hwnnw a dywedodd, "Sut y dof ag arch Duw i mewn ataf?"
13:13 Felly ni ddaeth Dafydd â'r arch i Ddinas Dafydd, ond fe'i rhoddodd yn nhŷ Obed-edom o Gath.
13:14 Bu arch Duw yn nhŷ Obed-edom a'i deulu am dri mis. A bendithiodd yr ARGLWYDD dŷ Obed-edom a'i holl eiddo.

Gweithgarwch Dafydd yn Jerwsalem, 2 Sam. 5:11-16

14:1 Anfonodd Hiram brenin Tyrus negeswyr at Ddafydd, a hefyd goed cedrwydd, seiri maen a seiri coed i adeiladu tŷ iddo.
14:2 Sylweddolodd Dafydd fod yr ARGLWYDD wedi ei gadarnhau yn frenin ar Israel, a bod ei frenhiniaeth wedi ei dyrchafu'n uchel er mwyn ei bobl Israel.
14:3 Cymerodd Dafydd ychwaneg o wragedd yn Jerwsalem a chenhedlu rhagor o feibion a merched.
14:4 Dyma enwau'r plant a gafodd yn Jerwsalem: Sammua, Sobab, Nathan, Solomon,
14:5 Ibhar, Elisua, Elpalet,
14:6 Noga, Neffeg, Jaffia,
14:7 Elisama, Beeliada ac Eliffelet.

Trechu'r Philistiaid, 2 Sam. 5:17-25

14:8 Pan glywodd y Philistiaid fod Dafydd wedi ei eneinio'n frenin ar Israel gyfan, aethant oll i chwilio amdano, ond clywodd ef am hyn ac aeth allan i'w herbyn.
14:9 Wedi i'r Philistiaid ddod ac ymledu dros ddyffryn Reffaim,
14:10 gofynnodd Dafydd i Dduw, "A af i fyny yn erbyn y Philistiaid? A roi di hwy yn fy llaw?" Atebodd yr ARGLWYDD, "Dos i fyny, oherwydd yn sicr fe rof y Philistiaid yn dy law."
14:11 Felly pan aethant i fyny i Baal-perasim, fe drawodd Dafydd hwy yno, a dweud, "Fel toriad dyfroedd, fe dorrodd Duw drwy fy ngelynion â'm llaw i." Dyma pam y galwyd y lle hwnnw, Baal-perasim.
14:12 A phan adawsant eu duwiau ar ôl yno, gorchmynnodd Dafydd eu llosgi â thân.
14:13 Unwaith eto ymledodd y Philistiaid dros y dyffryn.
14:14 Pan ymofynnodd Dafydd â Duw drachefn, dywedodd Duw wrtho, "Paid â mynd i fyny ar eu hôl; dos ar gylch oddi wrthynt, a thyrd arnynt gyferbyn â'r morwydd.
14:15 Yna pan glywi sŵn cerdded ym mrig y morwydd, dos allan i ryfel, oherwydd bydd Duw yn mynd allan o'th flaen i daro gwersyll y Philistiaid."
14:16 A gwnaeth Dafydd fel y gorchmynnodd Duw iddo, ac fe drawsant wersyll y Philistiaid o Gibeon hyd Geser.
14:17 Ac aeth enw Dafydd drwy'r gwledydd i gyd, a gwnaeth yr ARGLWYDD i'r holl genhedloedd ei ofni.

Paratoi i Symud Arch y Cyfamod

15:1 Adeiladodd Dafydd dai iddo'i hun yn Ninas Dafydd, a pharatoi lle i arch Duw a gosod pabell iddi.
15:2 Yna dywedodd, "Nid oes neb i gario arch Duw ond y Lefiaid, oherwydd hwy a ddewiswyd gan yr ARGLWYDD i'w chario ac i'w wasanaethu ef am byth."
15:3 Cynullodd Dafydd Israel gyfan i Jerwsalem, i ddod ag arch yr ARGLWYDD i fyny i'r lle yr oedd wedi ei baratoi iddi.
15:4 Casglodd feibion Aaron a'r Lefiaid:
15:5 o feibion Cohath, Uriel y pennaeth a chant ac ugain o'i frodyr;
15:6 o feibion Merari, Asaia y pennaeth a dau gant ac ugain o'i frodyr;
15:7 o feibion Gersom, Joel y pennaeth a chant a thri deg o'i frodyr;
15:8 o feibion Elisaffan, Semaia y pennaeth a dau gant o'i frodyr;
15:9 o feibion Hebron, Eliel y pennaeth a phedwar ugain o'i frodyr;
15:10 o feibion Ussiel, Amminadab y pennaeth a chant a deuddeg o'i frodyr.
15:11 Yna galwodd Dafydd am Sadoc ac Abiathar yr offeiriaid, ac am y Lefiaid, Uriel, Asaia, Joel, Semaia, Eliel ac Amminadab,
15:12 a dywedodd wrthynt, "Chwi yw pennau-teuluoedd y Lefiaid. Sancteiddiwch eich hunain, chwi a'ch brodyr, i fynd ag arch ARGLWYDD Dduw Israel i'r lle a baratoais iddi.
15:13 Am nad oeddech chwi gyda ni y tro cyntaf, ac na fuom ninnau yn ymgynghori ag ef ynglŷn â'i drefn, fe dorrodd yr ARGLWYDD ein Duw allan i'n herbyn."
15:14 Felly sancteiddiodd yr offeiriaid a'r Lefiaid eu hunain i ddod ag arch ARGLWYDD Dduw Israel i fyny.
15:15 Ac fe gludodd y Lefiaid arch Duw ar eu hysgwyddau â pholion, fel y gorchmynnodd Moses yn ôl gair yr ARGLWYDD.
15:16 Rhoddodd Dafydd orchymyn i benaethiaid y Lefiaid osod eu brodyr yn gerddorion i ganu mawl yn llawen gydag offer cerdd, sef nablau, telynau a symbalau.
15:17 Felly etholodd y Lefiaid Heman fab Joel ac, o'i frodyr, Asaff fab Berecheia; a hefyd Ethnan fab Cusaia o blith eu brodyr, meibion Merari.
15:18 A chyda hwy eu brodyr o'r ail radd: y porthorion Sechareia, Jaasiel, Semiramoth, Jehiel, Unni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitheia, Eliffele, Micneia, Obed-edom a Jehiel.
15:19 Heman, Asaff ac Ethan, y cerddorion, oedd i seinio'r symbalau pres.
15:20 Sechareia, Asiel, Semiramoth, Jehiel, Unni, Eliab, Maaseia a Benaia oedd i ganu nablau ar Alamoth.
15:21 Matitheia, Eliffele, Micneia, Obed-edom, Jehiel ac Asaseia oedd i ganu'r telynau ac arwain ar Seminith.
15:22 Chenaneia, pennaeth y Lefiaid, oedd yn gofalu am y canu, ac ef oedd yn ei ddysgu i eraill am ei fod yn hyddysg ynddo.
15:23 Berecheia ac Elcana oedd i fod yn borthorion i'r arch.
15:24 Sebaneia, Jehosaffat, Nathaneel, Amisai, Sechareia, Benaia ac Elieser, yr offeiriaid, oedd i ganu'r trwmpedau o flaen arch Duw; yr oedd Obed-edom a Jeheia hefyd i fod yn borthorion i'r arch.

Symud Arch y Cyfamod i Jerwsalem, 2 Sam. 6:12-22

15:25 Felly aeth Dafydd a henuriaid Israel a phenaethiaid y miloedd i ddod ag arch cyfamod yr ARGLWYDD i fyny o dŷ Obed-edom mewn llawenydd.
15:26 Ac am i Dduw gynorthwyo'r Lefiaid oedd yn cario arch cyfamod yr ARGLWYDD, aberthasant saith o fustych a saith o hyrddod.
15:27 Yr oedd Dafydd wedi ei wisgo mewn lliain main, ac felly hefyd yr holl Lefiaid oedd yn cario'r arch, a'r cerddorion a'u pennaeth Chenaneia. Yr oedd gan Ddafydd effod liain hefyd.
15:28 Yr oedd holl Israel yn hebrwng arch cyfamod yr ARGLWYDD â banllefau a sain utgorn, ac yn canu trwmpedau, symbalau, nablau a thelynau.
15:29 Pan gyrhaeddodd arch cyfamod yr ARGLWYDD Ddinas Dafydd, yr oedd Michal merch Saul yn edrych drwy'r ffenestr, a gwelodd y Brenin Dafydd yn dawnsio ac yn gorfoleddu, a dirmygodd ef yn ei chalon.
16:1 Daethant ag arch Duw a'i gosod yng nghanol y babell a gododd Dafydd iddi, ac aberthu poethoffrymau a heddoffrymau o flaen Duw.
16:2 Wedi iddo orffen aberthu'r poethoffrwm a'r heddoffrymau, bendithiodd Dafydd y bobl yn enw'r ARGLWYDD,
16:3 a rhannodd i bob un o'r Israeliaid, yn wŷr a gwragedd, dorth o fara, darn o gig a swp o rawnwin.
16:4 Penododd rai o'r Lefiaid i wasanaethu o flaen arch yr ARGLWYDD, i goffáu a moliannu a chlodfori ARGLWYDD Dduw Israel:
16:5 Asaff yn gyntaf, ac ar ei ôl ef Sechareia, Jeiel, Semiramoth, Jehiel, Matitheia, Eliab, Benaia ac Obed-edom. Yr oedd gan Jeiel nablau a thelynau, ac yr oedd Asaff yn canu'r symbalau.
16:6 Yr oedd yr offeiriaid Benaia a Jahasiel i chwythu trwmpedau yn barhaus o flaen arch cyfamod Duw.

Emyn o Fawl Salmau 105:1-15; 96:1-13; 106:1, 47-48

16:7 Y pryd hwnnw y rhoddodd Dafydd am y tro cyntaf i Asaff a'i frodyr y moliant hwn i'r ARGLWYDD:
16:8 Diolchwch i'r ARGLWYDD! Galwch ar ei enw, gwnewch yn hysbys ei weithredoedd ymysg y bobloedd.
16:9 Canwch iddo, moliannwch ef, dywedwch am ei holl ryfeddodau.
16:10 Gorfoleddwch yn ei enw sanctaidd, llawenhaed calon y rhai sy'n ceisio'r ARGLWYDD.
16:11 Ceisiwch yr ARGLWYDD a'i nerth, ceisiwch ei wyneb bob amser.
16:12 Cofiwch y rhyfeddodau a wnaeth, ei wyrthiau a'r barnedigaethau a gyhoeddodd,
16:13 chwi ddisgynyddion Israel, ei was, chwi blant Jacob, ei etholedig.
16:14 Ef yw'r ARGLWYDD ein Duw, ac y mae ei farnedigaethau dros yr holl ddaear.
16:15 Cofiwch ei gyfamod dros byth, gair ei orchymyn hyd fil o genedlaethau,
16:16 sef y cyfamod a wnaeth ag Abraham, a'i lw i Isaac,
16:17 yr hyn a osododd yn ddeddf i Jacob, ac yn gyfamod tragwyddol i Israel,
16:18 a dweud, "I chwi y rhoddaf wlad Canaan yn gyfran eich etifeddiaeth."
16:19 Pan oeddech yn fychan o rif, yn ychydig, ac yn grwydriaid yn y wlad,
16:20 yn crwydro o genedl i genedl, ac o un deyrnas at bobl eraill,
16:21 ni adawodd i neb eich darostwng, ond ceryddodd frenhinoedd o'ch achos,
16:22 a dweud, "Peidiwch â chyffwrdd â'm heneiniog, na gwneud niwed i'm proffwydi."
16:23 Canwch i'r ARGLWYDD, yr holl ddaear, cyhoeddwch o ddydd i ddydd ei iachawdwriaeth.
16:24 Dywedwch am ei ogoniant ymysg y bobloedd, ac am ei ryfeddodau ymysg yr holl genhedloedd.
16:25 Oherwydd mawr yw'r ARGLWYDD, a theilwng iawn o fawl; y mae i'w ofni'n fwy na'r holl dduwiau.
16:26 Eilunod yw holl dduwiau'r bobloedd, ond yr ARGLWYDD a wnaeth y nefoedd.
16:27 Y mae anrhydedd a mawredd o'i flaen, nerth a llawenydd yn ei fangre ef.
16:28 Rhowch i'r ARGLWYDD, dylwythau'r cenhedloedd, rhowch i'r ARGLWYDD anrhydedd a nerth;
16:29 rhowch i'r ARGLWYDD anrhydedd ei enw, dygwch offrwm a dewch o'i flaen. Ymgrymwch i'r ARGLWYDD yn ysblander ei sancteiddrwydd.
16:30 Crynwch o'i flaen, yr holl ddaear; yn awr y mae'r byd yn sicr, ac nis symudir.
16:31 Bydded y nefoedd yn llawen a gorfoledded y ddaear, a dywedent ymhlith y cenhedloedd, "Y mae'r ARGLWYDD yn frenin."
16:32 Rhued y môr a'r cyfan sydd ynddo, llawenyched y maes a phopeth sydd ynddo.
16:33 Yna bydd prennau'r goedwig yn canu'n llawen o flaen yr ARGLWYDD, oherwydd y mae'n dod i farnu'r ddaear.
16:34 Diolchwch i'r ARGLWYDD, oherwydd da yw, ac y mae ei gariad hyd byth.
16:35 Dywedwch, "Achub ni, O Dduw ein hiachawdwriaeth; cynnull ni ac arbed ni o blith y cenhedloedd, inni gael rhoi diolch i'th enw sanctaidd ac ymhyfrydu yn dy fawl."
16:36 Bendigedig fyddo'r ARGLWYDD, Duw Israel, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb. A dywedodd yr holl bobl, "Amen", a moli'r ARGLWYDD.

Addoli yn Jerwsalem a Gibeon

16:37 A gadawodd Dafydd Asaff a'i frodyr o flaen arch cyfamod yr ARGLWYDD i wasanaethu yno'n barhaol yn ôl gofynion pob dydd.
16:38 Gadawodd yno hefyd Obed-edom gyda'i wyth brawd a thrigain; Obed-edom fab Jeduthun, a Hosa, oedd i fod yn borthorion.
16:39 Ond gadawodd ef Sadoc yr offeiriad, a'i frodyr yr offeiriaid, o flaen tabernacl yr ARGLWYDD yn yr uchelfa yn Gibeon,
16:40 i aberthu poethoffrymau i'r ARGLWYDD ar allor y poethoffrwm yn gyson fore a hwyr fel sy'n ysgrifenedig yng nghyfraith yr ARGLWYDD, a orchmynnodd ef i Israel.
16:41 Gyda hwy yr oedd Heman, Jeduthun a'r rhai eraill oedd wedi eu hethol a'u henwi i foliannu'r ARGLWYDD am fod ei gariad hyd byth.
16:42 Heman a Jeduthun oedd yn gofalu am yr trwmpedau a'r symbalau a'r offerynnau cerdd cysegredig ar gyfer y cantorion. A meibion Jeduthun oedd yn gofalu am y porth.
16:43 Yna aeth pawb adref a dychwelodd Dafydd i gyfarch ei deulu.

Neges Nathan i Ddafydd, 2 Sam. 7:1-17

17:1 Wedi i Ddafydd fynd i fyw i'w dŷ ei hun, dywedodd wrth y proffwyd Nathan, "Edrych yn awr, yr wyf fi'n byw mewn tŷ o gedrwydd, tra bo arch cyfamod yr ARGLWYDD mewn pabell."
17:2 Ac meddai Nathan wrth Ddafydd, "Dos, a gwna bopeth sydd yn dy galon, oherwydd y mae Duw gyda thi."
17:3 Ond y noson honno daeth gair Duw at Nathan, gan ddweud,
17:4 "Dos, dywed wrth fy ngwas Dafydd, 'Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD: Ni chei di adeiladu i mi dŷ i breswylio ynddo.
17:5 Yn wir, nid wyf wedi preswylio mewn tŷ o'r diwrnod y dygais Israel allan o'r Aifft hyd heddiw; yr oeddwn yn mynd o babell i babell ac o un tabernacl i'r llall.
17:6 Ple bynnag y bûm yn teithio gyda holl Israel, a fu imi yngan gair wrth unrhyw un o farnwyr Israel, a benodais i fugeilio fy mhobl, a gofyn, "Pam na fyddech wedi adeiladu tŷ o gedrwydd i mi?"'
17:7 Felly dywed wrth fy ngwas Dafydd, 'Fel hyn y dywed ARGLWYDD y Lluoedd: Myfi a'th gymerodd di o'r maes, o ganlyn defaid, i fod yn arweinydd i'm pobl Israel.
17:8 Yr oeddwn gyda thi ple bynnag yr aethost, a dinistriais dy holl elynion o'th flaen, a gwneud iti enw mawr fel eiddo'r mawrion a fu ar y ddaear.
17:9 Ac yr wyf am baratoi lle i'm pobl Israel, a'u plannu, iddynt gael ymsefydlu yno heb eu tarfu rhagor; ac ni fydd treiswyr yn eu cystuddio eto, fel yn yr adeg gynt,
17:10 pan benodais farnwyr dros fy mhobl Israel; darostyngaf dy holl elynion. Yr wyf yn dy hysbysu mai yr ARGLWYDD fydd yn adeiladu tŷ i ti.
17:11 Pan ddaw dy ddyddiau i ben, ac yn amser iti farw, codaf blentyn iti ar dy ôl, un yn hanu o'th feibion, a gwnaf ei deyrnas yn gadarn.
17:12 Ef fydd yn adeiladu tŷ i mi, a gwnaf finnau ei orsedd yn gadarn am byth.
17:13 Byddaf fi'n dad iddo ef, a bydd yntau'n fab i mi, ac ni chymeraf fy nhrugaredd oddi wrtho, fel y cymerais hi oddi wrth yr un oedd o'th flaen di.
17:14 Gosodaf ef yn fy nhŷ ac yn fy nheyrnas am byth; erys ei orsedd yn gadarn hyd byth.'"
17:15 Dywedodd Nathan wrth Ddafydd y cwbl a ddywedwyd ac a ddangoswyd iddo ef.

Dafydd yn Datgan ei Ddiolch mewn Gweddi, 2 Sam. 7:18-29

17:16 Yna fe aeth y Brenin Dafydd i mewn ac eistedd o flaen yr ARGLWYDD a dweud, "Pwy wyf fi, O Arglwydd DDUW, a phwy yw fy nheulu, dy fod wedi dod â mi hyd yma?
17:17 Ac fel pe byddai hyn eto'n beth bychan yn d'olwg, O Dduw, yr wyt hefyd wedi llefaru ynglŷn â theulu dy was ar gyfer y dyfodol pell, a'm hystyried i'n llinach o ddynion dyrchafedig, O Arglwydd DDUW.
17:18 Beth rhagor y medraf fi, Dafydd, ei ddweud wrthyt am anrhydeddu dy was, a thithau yn ei adnabod?
17:19 O ARGLWYDD, er mwyn dy was, ac yn ôl dy ewyllys dy hun, y gwnaethost yr holl fawredd hwn a hysbysu'r holl fawrion bethau.
17:20 O ARGLWYDD, ni chlywodd ein clustiau am neb tebyg i ti, nac am un duw ar wahân i ti. Pa genedl arall ar y ddaear sydd fel dy bobl Israel?
17:21 Rhyddhaodd Duw hi i fod yn bobl iddo'i hun ac i ennill bri, a gwneud pethau mawr ac ofnadwy trwy fwrw allan genhedloedd o flaen dy bobl, y rhai a brynaist o'r Aifft.
17:22 Gwnaethost dy bobl Israel i fod yn bobl i ti hyd byth; a daethost tithau, O ARGLWYDD, yn Dduw iddynt hwy.
17:23 Yn awr, O ARGLWYDD, bydded i'r addewid a wnaethost ynglŷn â'th was a'i deulu sefyll am byth, a gwna fel y dywedaist.
17:24 Bydded iddi sefyll fel y mawrheir dy enw hyd byth, ac y dywedir, 'ARGLWYDD y Lluoedd, Duw Israel, sydd Dduw ar Israel'; a bydd tŷ dy was Dafydd yn sicr ger dy fron.
17:25 Am i ti, O fy Nuw, ddatgelu i'th was y byddit yn adeiladu tŷ iddo, fe fentrodd dy was weddïo arnat.
17:26 Yn awr, O ARGLWYDD, ti sydd Dduw, ac fe addewaist ti y daioni hwn i'th was.
17:27 Felly'n awr, gwêl yn dda fendithio tŷ dy was, fel y caiff barhau am byth yn dy ŵydd; am i ti, ARGLWYDD, ei fendithio, bendigedig fydd hyd byth."

Buddugoliaethau Milwrol Dafydd, 2 Sam. 8:1-18

18:1 Wedi hyn gorchfygodd Dafydd y Philistiaid a'u darostwng, a chipiodd Gath a'i phentrefi oddi arnynt.
18:2 Yna gorchfygodd y Moabiaid, a daethant hwy yn ddeiliaid iddo gan dalu treth.
18:3 Gorchfygodd Dafydd hefyd Hadadeser brenin Soba hyd Hamath, pan oedd hwnnw ar ei ffordd i sefydlu ei awdurdod ar lan afon Ewffrates.
18:4 Cipiodd Dafydd oddi arno fil o gerbydau, saith mil o farchogion ac ugain mil o wŷr traed. Cadwodd Dafydd gant o feirch cerbyd, ond torrodd linynnau gar y lleill i gyd.
18:5 Pan ddaeth Syriaid Damascus i helpu Hadadeser brenin Soba, trawodd Dafydd ddwy fil ar hugain ohonynt.
18:6 Yna fe osododd Dafydd garsiynau ymhlith Syriaid Damascus, a daeth y Syriaid yn weision i Ddafydd a thalu treth iddo. Yr oedd yr ARGLWYDD yn rhoi buddugoliaeth i Ddafydd ple bynnag yr âi.
18:7 Cymerodd Dafydd y tarianau aur oedd gan weision Hadadeser, a dygodd hwy i Jerwsalem.
18:8 Hefyd, o Tibhath a Chun, trefi Hadadeser, fe gymerodd Dafydd lawer iawn o bres a ddefnyddiwyd gan Solomon i wneud y môr pres a'r colofnau a'r llestri pres.
18:9 Pan glywodd Toi brenin Hamath fod Dafydd wedi gorchfygu holl fyddin Hadadeser brenin Soba,
18:10 fe anfonodd ei fab Hadoram i ddymuno'n dda i'r Brenin Dafydd a'i longyfarch am iddo ymladd yn erbyn Hadadeser a'i orchfygu; oherwydd bu Hadadeser yn rhyfela'n gyson yn erbyn Toi. Anfonodd hefyd lestri o arian ac o aur ac o bres,
18:11 a chysegrodd y Brenin Dafydd hwy i'r ARGLWYDD, yn ogystal â'r arian a'r aur a gymerodd oddi ar yr holl genhedloedd, sef Edom, Moab, yr Ammoniaid, y Philistiaid a'r Amaleciaid.
18:12 Lladdodd Abisai fab Serfia ddeunaw mil o Edomiaid yn Nyffryn yr Halen;
18:13 yna gosododd garsiynau yn Edom, a daeth yr Edomiaid i gyd yn ddeiliaid i Ddafydd. Yr oedd yr ARGLWYDD yn rhoi buddugoliaeth i Ddafydd ple bynnag yr âi.
18:14 Yr oedd Dafydd yn teyrnasu dros Israel gyfan, ac yn gweinyddu barn a chyfiawnder i'w holl bobl.
18:15 Joab fab Serfia oedd dros y fyddin; Jehosaffat fab Ahilud yn gofiadur;
18:16 Sadoc fab Ahitub, ac Abimelech fab Abiathar yn offeiriaid; Safsa yn ysgrifennydd;
18:17 Benaia fab Jehoiada dros y Cerethiaid a'r Pelethiaid; a meibion Dafydd yn brif swyddogion yng ngwasanaeth y brenin.

Dafydd yn Gorchfygu'r Ammoniaid a'r Syriaid, 2 Sam. 10:1-19

19:1 Wedi hyn bu farw Nahas brenin yr Ammoniaid, a daeth ei fab yn frenin yn ei le.
19:2 Dywedodd Dafydd, "Gwnaf garedigrwydd â Hanun fab Nahas, fel y gwnaeth ei dad â mi." Felly anfonodd negeswyr i'w gysuro am ei dad. Ond pan ddaeth gweision Dafydd i wlad yr Ammoniaid at Hanun i'w gysuro,
19:3 dywedodd tywysogion yr Ammoniaid wrth Hanun, "A wyt ti'n tybio mai anrhydeddu dy dad y mae Dafydd wrth anfon cysurwyr atat? Onid er mwyn chwilio'r wlad a'i hysbïo a'i goresgyn y daeth ei weision atat?"
19:4 Yna cymerodd Hanun weision Dafydd a'u heillio, a thorri gwisg pob un yn ei hanner hyd at ei gluniau, a'u hanfon hwy ymaith.
19:5 Pan ddywedwyd wrth Ddafydd am y dynion, fe anfonodd rai i'w cyfarfod, am fod cywilydd mawr arnynt, a dweud wrthynt am aros yn Jericho a pheidio â dychwelyd nes y byddai eu barfau wedi tyfu.
19:6 Pan welsant eu bod yn ffiaidd gan Ddafydd, anfonodd Hanun a'r Ammoniaid fil o dalentau arian i gyflogi cerbydau a marchogion o Mesopotamia, Syria-maacha a Soba.
19:7 Cyflogasant ddeuddeng mil ar hugain o gerbydau, yn ogystal â brenin Maacha a'i fyddin, a daethant i wersyllu o flaen Medeba. Ymgasglodd yr Ammoniaid hefyd o'u dinasoedd a dod allan i ryfel.
19:8 Pan glywodd Dafydd, anfonodd Joab allan gyda'r holl fyddin a'r milwyr.
19:9 Daeth yr Ammoniaid allan a ffurfio rhengoedd ar gyfer y frwydr ger porth y ddinas, ac yr oedd y brenhinoedd, a oedd wedi dod, ar eu pennau eu hunain mewn tir agored.
19:10 Pan welodd Joab y byddai'n gorfod ymladd o'r tu blaen ac o'r tu ôl, dewisodd wŷr dethol o fyddin Israel, a'u trefnu mewn rhengoedd i wynebu'r Syriaid.
19:11 Gosododd weddill y fyddin dan awdurdod ei frawd Abisai, a safasant yn rhengoedd i wynebu'r Ammoniaid.
19:12 A dywedodd, "Os bydd y Syriaid yn drech na mi, tyrd di i'm cynorthwyo; ac os bydd yr Ammoniaid yn drech na thi, dof finnau i'th gynorthwyo di.
19:13 Bydd yn wrol! Byddwn ddewr dros ein pobl a dinasoedd ein Duw; a bydded i'r ARGLWYDD wneud yr hyn sy'n dda yn ei olwg."
19:14 Yna nesaodd Joab a'r milwyr oedd gydag ef i ryfel yn erbyn y Syriaid, a ffoesant o'i flaen.
19:15 Pan welodd yr Ammoniaid fod y Syriaid wedi ffoi, ffoesant hwythau o flaen Abisai ei frawd, a mynd i'r ddinas. Yna dychwelodd Joab i Jerwsalem.
19:16 Pan welodd y Syriaid iddynt golli'r dydd o flaen Israel, anfonasant negeswyr i gyrchu'r Syriaid o Tu-hwnt-i'r-Ewffrates, gyda Sobach, pencapten byddin Hadadeser, yn eu harwain.
19:17 Pan ddywedwyd wrth Ddafydd, fe gasglodd ynghyd Israel gyfan, croesodd yr Iorddonen, a dod atynt a sefyll yn rhengoedd yn eu herbyn. Trefnodd rengoedd yn erbyn y Syriaid, a brwydrasant hwythau yn ei erbyn.
19:18 Ffodd y Syriaid o flaen Israel, a lladdodd Dafydd ohonynt saith mil o wŷr cerbyd a deugain mil o wŷr traed, a hefyd Sobach y pencapten.
19:19 Pan welodd gweision Hadadeser iddynt golli'r dydd o flaen Israel, gwnaethant heddwch â Dafydd a phlygu i'w awdurdod. Wedi hyn yr oedd y Syriaid yn anfodlon rhoi rhagor o gymorth i'r Ammoniaid.

Dafydd yn Meddiannu Rabba, 2 Sam. 12:26-31

20:1 Tua throad y flwyddyn, yr adeg y byddai'r brenhinoedd yn mynd i ryfela, arweiniodd Joab y fyddin allan a distrywio Ammon a gosod Rabba dan warchae; ond fe arhosodd Dafydd yn Jerwsalem. Trawodd Joab Rabba a'i dinistrio.
20:2 Yna cymerodd Dafydd goron eu brenin oddi ar ei ben a chael ei bod yn pwyso talent o aur, a bod gem gwerthfawr ynddi; fe'i rhoed ar ben Dafydd.
20:3 Dygodd o'r ddinas lawer o ysbail, ac aeth â'r bobl oedd ynddi ymaith a'u gosod i lafurio â llifiau a cheibiau heyrn a bwyeill. Gwnaeth Dafydd yr un modd â holl drefi'r Ammoniaid, ac yna dychwelodd ef a'r holl fyddin i Jerwsalem.

Brwydrau yn erbyn Cewri'r Philistiaid, 2 Sam. 21:15-22

20:4 Ar ôl hynny bu rhyfel yn erbyn y Philistiaid yn Geser. Y tro hwnnw lladdwyd Sippai, un o dylwyth y Reffaim, gan Sibbechai yr Husathiad.
20:5 A bu rhyfel eilwaith yn erbyn y Philistiaid, a lladdwyd Lahmi, brawd Goliath o Gath, gan Elhanan fab Jair; yr oedd coes gwaywffon Goliath fel carfan gwehydd.
20:6 Pan fu rhyfel eto yn Gath, yr oedd yno gawr o ddyn gyda chwech o fysedd ar bob llaw a throed, pedwar ar hugain i gyd; ac yr oedd yntau yn hanu o'r Reffaim.
20:7 Bwriodd sen ar Israel, ond lladdwyd ef gan Jonathan fab Simei, brawd Dafydd.
20:8 Yr oedd y rhain yn hanu o'r Reffaim yn Gath, a chwympasant trwy law Dafydd a'i weision.

Dafydd yn Gwneud Cyfrifiad, 2 Sam. 24:1-25

21:1 Cododd Satan yn erbyn Israel ac annog Dafydd i gyfrif yr Israeliaid.
21:2 Felly dywedodd Dafydd wrth Joab a swyddogion y fyddin, "Ewch a chyf-rifwch Israel o Beerseba i Dan; yna dychwelwch ataf er mwyn i mi wybod eu nifer."
21:3 Dywedodd Joab, "Bydded i'r ARGLWYDD luosogi ei bobl ganwaith yr hyn ydynt. F'arglwydd frenin, onid gweision f'arglwydd ydynt i gyd? Pam y mae f'arglwydd yn gwneud ymholiad fel hyn? Pam y dylai camwedd ddod ar Israel?"
21:4 Ond yr oedd gair y brenin yn drech na Joab, ac fe aeth Joab allan a thramwyo trwy holl Israel, a dychwelodd i Jerwsalem. Yna rhodd-odd swm y cyfrifiad o'r bobl i Ddafydd:
21:5 yr oedd yn Israel filiwn a chan mil o wŷr a fedrai drin y cleddyf, ac yn Jwda bedwar cant saith deg o filoedd.
21:6 Ond nid oedd Joab wedi cynnwys Lefi a Benjamin yn eu mysg am ei fod yn ffieiddio gorchymyn y brenin.
21:7 Yr oedd hyn yn ddrwg yng ngolwg Duw, ac felly trawodd Israel.
21:8 A dywedodd Dafydd wrth Dduw, "Pechais yn fawr trwy wneud hyn; am hynny maddau i'th was, oherwydd bûm yn ffôl iawn."
21:9 Daeth gair yr ARGLWYDD at Gad, gweledydd Dafydd, gan ddweud,
21:10 "Dos a dywed wrth Ddafydd, 'Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD: Yr wyf yn cynnig tri pheth iti; dewis di un ohonynt, ac fe'i gwnaf iti.'"
21:11 Daeth Gad at Ddafydd ac meddai wrtho, "Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD:
21:12 Dewis naill ai tair blynedd o newyn, neu dri mis o ffoi o flaen dy wrth-wynebwyr a chleddyf dy elynion yn dy oddiweddyd, neu dridiau o haint yn y wlad, sef cleddyf yr ARGLWYDD, ac angel yr ARGLWYDD yn dinistrio trwy holl derfynau Israel. Ystyria pa ateb a roddaf i'r un a'm hanfonodd."
21:13 Dywedodd Dafydd wrth Gad, "Y mae'n gyfyng iawn arnaf, ond bydded imi syrthio i law'r ARGLWYDD, am fod ei drugareddau'n aml, yn hytrach nag imi syrthio i law dynion."
21:14 Felly anfonodd yr ARGLWYDD haint ar Israel, a bu farw deng mil a thrigain o'r bobl.
21:15 Anfonodd Duw hefyd angel i Jerwsalem i'w dinistrio, ond fel yr oedd ar fin ei dinistrio edrychodd yr ARGLWYDD ac edifarhaodd am y niwed, a dywedodd wrth yr angel oedd yn gyfrifol am y dinistr, "Digon bellach! Atal dy law." Yr oedd angel yr ARGLWYDD yn ymyl llawr dyrnu Ornan y Jebusiad.
21:16 Yna edrychodd Dafydd a gweld angel yr ARGLWYDD yn sefyll rhwng daear a nefoedd, â'i gleddyf noeth yn ei law wedi ei estyn dros Jerwsalem; ac fe syrthiodd Dafydd a'r henuriaid, a oedd wedi eu gwisgo mewn sachliain, ar eu hwynebau.
21:17 Dywedodd Dafydd wrth Dduw, "Onid myfi a orchmynnodd rifo'r bobl? Onid myfi sydd wedi pechu a gwneud drwg? Am y defaid hyn, beth a wnaethant hwy? O ARGLWYDD fy Nuw, bydded dy law yn f'erbyn i a'm teulu, ond paid ag anfon pla ar dy bobl."
21:18 Yna dywedodd angel yr ARGLWYDD wrth Gad am orchymyn i Ddafydd fynd i fyny a chodi allor i'r ARGLWYDD ar lawr dyrnu Ornan y Jebusiad.
21:19 Felly fe aeth Dafydd, ar air Gad, fel y gorchmynnodd yn enw'r ARGLWYDD.
21:20 Yr oedd Ornan yn dyrnu gwenith; trodd a gweld yr angel, ac aeth ei bedwar mab oedd gydag ef i ymguddio.
21:21 Daeth Dafydd at Ornan, a phan welodd Ornan ef aeth allan o'r llawr dyrnu ac ymgrymu iddo hyd lawr.
21:22 Dywedodd Dafydd wrtho, "Rho i mi'r llawr dyrnu, er mwyn i mi godi allor yno i'r ARGLWYDD; rho ef i mi am ei lawn bris, er mwyn atal y pla rhag y bobl."
21:23 Meddai Ornan wrth Ddafydd, "Cymered f'arglwydd frenin ef a gwneud yr hyn a fyn; edrych, yr wyf yn rhoi'r ychen ar gyfer y poethoffrymau, a'r offer dyrnu yn danwydd a'r gwenith yn fwydoffrwm. Fe gei'r cwbl gennyf."
21:24 Ond dywedodd y brenin wrth Ornan, "Na, rhaid i mi ei brynu am ei lawn werth. Ni chymeraf yr hyn sydd eiddot ti ac aberthu i'r ARGLWYDD boethoffrwm di-gost."
21:25 Felly talodd Dafydd chwe chan sicl o aur wrth eu pwysau i Ornan am y lle;
21:26 a chododd yno allor i'r ARGLWYDD, ac aberthu poethoffrymau a heddoffrymau. Galwodd ar yr ARGLWYDD, ac atebodd yntau ef trwy anfon tân o'r nefoedd ar allor y poethoffrwm.
21:27 A gorchmynnodd yr ARGLWYDD i'r angel roi ei gleddyf yn ôl yn ei wain.
21:28 Y pryd hwnnw, pan welodd Dafydd fod yr ARGLWYDD wedi ei ateb yn llawr dyrnu Ornan y Jebusiad, fe aberthodd yno.
21:29 Yr oedd tabernacl yr ARGLWYDD, a wnaeth Moses yn yr anialwch, ac allor y poethoffrwm, yn yr uchelfa yn Gibeon y pryd hwnnw;
21:30 ond ni allai Dafydd fynd o'i flaen i ymofyn â Duw am ei fod yn ofni cleddyf angel yr ARGLWYDD.
22:1 Dywedodd Dafydd, "Hwn fydd tŷ'r ARGLWYDD Dduw, ac allor y poeth-offrwm i Israel."

Paratoi i Adeiladu'r Deml

22:2 Rhoddodd Dafydd orchymyn i gasglu'r dieithriaid oedd yng ngwlad Israel, a phenododd seiri maen i baratoi cerrig i adeiladu tŷ Dduw.
22:3 Fe baratôdd hefyd lawer o haearn i wneud hoelion ar gyfer drysau'r pyrth a'r cysylltiadau, a chymaint o bres fel nad oedd modd ei bwyso;
22:4 darparodd hefyd goed cedrwydd di-rif, oherwydd bod y Sidoniaid a'r Tyriaid wedi dod â llawer ohonynt iddo.
22:5 Ac meddai Dafydd, "Y mae Solomon fy mab yn ifanc a dibrofiad, a rhaid i'r tŷ a adeiledir i'r ARGLWYDD fod yn uwch, yn enwocach ac yn fwy gogoneddus na'r un arall trwy'r holl wledydd; felly dechreuaf baratoi ar ei gyfer." Ac fe baratôdd Dafydd yn helaeth cyn iddo farw.
22:6 Yna galwodd ar Solomon ei fab, a'i orchymyn i adeiladu tŷ i ARGLWYDD Dduw Israel, gan ddweud wrtho,
22:7 "Fy mab, yr oeddwn â'm bryd ar adeiladu tŷ i enw'r ARGLWYDD fy Nuw, ond daeth gair yr ARGLWYDD ataf gan ddweud,
22:8 'Yr wyt wedi tywallt llawer o waed ac ymladd brwydrau mawr; ni chei di adeiladu tŷ i mi, am iti dywallt llawer o waed ar y ddaear yn fy ngŵydd i.
22:9 Ond edrych, genir iti fab a fydd yn ŵr heddychlon, ac mi roddaf iddo lonydd oddi wrth yr holl elynion o'i amgylch.
22:10 Solomon fydd ei enw, a rhoddaf heddwch a thangnefedd i Israel yn ei oes ef. Ef fydd yn adeiladu tŷ i'm henw. Bydd ef yn fab i mi a minnau'n dad iddo yntau; gwnaf orsedd ei frenhiniaeth ar Israel yn gadarn am byth.'
22:11 Yn awr, fy mab, yr ARGLWYDD fyddo gyda thi, er mwyn i ti lwyddo wrth adeiladu tŷ'r ARGLWYDD dy Dduw fel y dywedodd ef amdanat.
22:12 Rhodded yr ARGLWYDD i ti hefyd ddoethineb a deall, pan rydd i ti awdurdod dros Israel, er mwyn iti gadw cyfraith yr ARGLWYDD dy Dduw.
22:13 Yna, os cedwi'r deddfau a'r cyfreithiau a orchmynnodd yr ARGLWYDD i Moses ynglŷn ag Israel, fe lwyddi. Bydd yn gryf a dewr; paid ag ofni na bod yn wan-galon.
22:14 Edrych, er fy mod yn dlawd, rhoddais ar gyfer tŷ'r ARGLWYDD gan mil o dalentau aur a miliwn o dalentau arian, a chymaint o bres a haearn fel nad oedd modd eu pwyso am fod cymaint ohonynt, a choed a cherrig yn ogystal. Ychwanega dithau atynt.
22:15 Y mae gennyt lawer iawn o weithwyr, yn naddwyr, seiri maen a seiri coed, ac eraill yn gallu gwneud pob math o waith;
22:16 a bydd yr aur, yr arian, y pres a'r haearn yn aneirif. Cod a gweithia, a bydded yr ARGLWYDD gyda thi."
22:17 Gorchmynnodd Dafydd i holl arweinwyr Israel gynorthwyo Solomon ei fab, gan ddweud,
22:18 "Onid yw'r ARGLWYDD eich Duw gyda chwi? Onid yw wedi rhoi llonydd i chwi oddi wrth bawb o'ch cwmpas? Yn wir, y mae wedi rhoi pobl y wlad yn fy llaw, a darostyngwyd y wlad o flaen yr ARGLWYDD a'i bobl.
22:19 Yn awr ymrowch, galon ac enaid, i geisio'r ARGLWYDD eich Duw. Codwch ac adeiladwch gysegr yr ARGLWYDD Dduw, er mwyn dod ag arch cyfamod yr ARGLWYDD a llestri cysegredig Duw i'r tŷ a adeiledir i enw'r ARGLWYDD."

Gwaith y Lefiaid

23:1 Wedi i Ddafydd fynd yn hen a chyrraedd oedran teg, fe wnaeth Solomon ei fab yn frenin ar Israel.
23:2 Yna fe gasglodd ynghyd holl arweinwyr Israel, a'r offeiriaid a'r Lefiaid.
23:3 Rhifwyd y Lefiaid a oedd yn ddeg ar hugain oed a throsodd, a'r cyfanrif oedd deunaw mil ar hugain.
23:4 o'r rhain yr oedd pedair mil ar hugain i arolygu'r gwaith yn nhŷ'r ARGLWYDD, chwe mil i fod yn swyddogion ac yn farnwyr,
23:5 pedair mil yn borthorion, a phedair mil i foli'r ARGLWYDD â'r offerynnau mawl a wnaeth Dafydd.
23:6 Rhannodd Dafydd hwy yn ddosbarthiadau yn ôl meibion Lefi, sef Gerson, Cohath a Merari.
23:7 Meibion Gerson: Ladan a Simei.
23:8 Meibion Ladan: Jehiel yn gyntaf, yna Setham a Joel, tri.
23:9 Meibion Simei: Selomith, Hasiel a Haran, tri. Y rhain oedd pennau-teuluoedd Ladan.
23:10 Meibion Simei: Jahath, Sisa, Jeus a Bereia. Dyma bedwar mab Simei,
23:11 Jahath yn gyntaf a Sisa yn ail; ond nid oedd gan Jeus a Bereia lawer o feibion, felly cyfrifwyd hwy fel un teulu.
23:12 Meibion Cohath: Amram, Ishar, Hebron ac Ussiel, pedwar.
23:13 Meibion Amram: Aaron a Moses. Cafodd Aaron a'i feibion eu neilltuo am byth i sancteiddio'r cysegr sancteiddiaf ac i arogldarthu gerbron yr ARGLWYDD, i'w wasanaethu ac i fendithio yn ei enw dros byth.
23:14 Ond yr oedd meibion Moses, gŵr Duw, i'w cyfrif ymhlith llwyth Lefi.
23:15 Meibion Moses: Gersom ac Elieser.
23:16 Meibion Gersom: Sebuel yn gyntaf.
23:17 Meibion Elieser: Rehabia yn gyntaf; nid oedd ganddo feibion eraill, ond yr oedd meibion Rehabia yn niferus iawn.
23:18 Meibion Ishar: Selomith yn gyntaf.
23:19 Meibion Hebron: Jereia yn gyntaf, Amareia yn ail, Jahasiel yn drydydd a Jecameam yn bedwerydd.
23:20 Meibion Ussiel: Micha yn gyntaf a Jeseia yn ail.
23:21 Meibion Merari: Mahli a Musi. Meibion Mahli: Eleasar a Cis.
23:22 Bu farw Eleasar; nid oedd ganddo feibion, dim ond merched, a phriododd eu cefndyr, meibion Cis, â hwy.
23:23 Meibion Musi: Mahli, Eder a Jerimoth, tri.
23:24 Dyma feibion Lefi yn ôl eu teuluoedd, a dyma'r pennau-teuluoedd yn ôl eu swyddi ac wedi eu rhifo fesul un wrth eu henwau; yr oedd pob un ugain oed a throsodd i ofalu am waith tŷ'r ARGLWYDD,
23:25 oherwydd i Ddafydd ddweud, "Am fod yr ARGLWYDD, Duw Israel, wedi rhoi diogelwch i'w bobl, ac wedi dod i breswylio yn Jerwsalem am byth,
23:26 nid oes rhaid mwyach i'r Lefiaid gario'r tabernacl na'r holl offer sydd ar ei gyfer."
23:27 Yn ôl geiriau olaf Dafydd yr oedd y Lefiaid ugain oed a throsodd i'w rhifo.
23:28 Eu dyletswydd oedd cynorthwyo meibion Aaron yng ngwasanaeth tŷ'r ARGLWYDD, gofalu am y cynteddau a'r ystafelloedd, puro popeth sanctaidd ac ymgymryd â gwasanaeth tŷ Dduw.
23:29 Yr oeddent yn gyfrifol am y bara gosod, y blawd ar gyfer y bwydoffrwm, y teisennau croyw, y bara radell, y toes wedi ei dylino, a'r holl bwysau a mesurau.
23:30 Yr oeddent i fod yn bresennol fore a hwyr i roi mawl a chlod i'r ARGLWYDD.
23:31 Bob tro yr offrymid poethoffrymau i'r ARGLWYDD ar Saboth, newydd-loer neu ŵyl, rhaid oedd i'r nifer dyladwy ohonynt fod ger ei fron ef.
23:32 Yr oeddent i oruchwylio pabell y cyfamod a'r cysegr, a gweini ar eu brodyr, meibion Aaron, wrth iddynt wasanaethu yn nhŷ'r ARGLWYDD.

Gwaith yr Offeiriaid

24:1 Dyma ddosbarthiadau meibion Aaron. Meibion Aaron: Nadab, Abihu, Eleasar ac Ithamar.
24:2 Bu farw Nadab ac Abihu yn ddi-blant, a'u tad eto'n fyw; felly daeth Eleasar ac Ithamar yn offeiriaid.
24:3 Gyda chymorth Sadoc o feibion Eleasar ac Ahimelech o feibion Ithamar, gosododd Dafydd hwy yn eu swyddi ar gyfer eu gwasanaeth.
24:4 Gan fod mwy o ddynion blaenllaw ymysg meibion Eleasar na meibion Ithamar, rhannwyd hwy fel hyn: o feibion Eleasar, un ar bymtheg o bennau-teuluoedd, ac o feibion Ithamar, wyth.
24:5 Dosbarthwyd y naill a'r llall trwy goelbren, gan fod swyddogion y cysegr a swyddogion Duw o blith meibion Eleasar a meibion Ithamar.
24:6 Cof-restrwyd eu henwau gan Semaia fab Nathaneel, ysgrifennydd o lwyth Lefi, yng ngŵydd y brenin, y swyddogion, Sadoc yr offeiriad, Ahimelech fab Abiathar, a phennau-teuluoedd yr offeiriaid a'r Lefiaid, a dewiswyd un teulu o feibion Eleasar ac un o feibion Ithamar.
24:7 Syrthiodd y coelbren cyntaf ar Jehoiarib, yr ail ar Jedaia,
24:8 y trydydd ar Harim, y pedwerydd ar Seorim,
24:9 y pumed ar Malcheia, y chweched ar Mijamin,
24:10 y seithfed ar Haccos, yr wythfed ar Abeia,
24:11 y nawfed ar Jesua, y degfed ar Sechaneia,
24:12 yr unfed ar ddeg ar Eliasib, y deuddegfed ar Jacim,
24:13 y trydydd ar ddeg ar Huppa, y pedwerydd ar ddeg ar Jesebeab,
24:14 y pymthegfed ar Bilga, yr unfed ar bymtheg ar Immer,
24:15 yr ail ar bymtheg ar Hesir, y deunawfed ar Affses,
24:16 y pedwerydd ar bymtheg ar Pethaheia, yr ugeinfed ar Jehesecel,
24:17 yr unfed ar hugain ar Jachin, yr ail ar hugain ar Gamul,
24:18 y trydydd ar hugain ar Delaia, y pedwerydd ar hugain ar Maaseia.
24:19 Swyddogaeth y rhain yn y gwasanaeth oedd dod i mewn i dŷ Dduw yn ôl y drefn a osodwyd gan Aaron eu tad, fel y gorchmynnwyd iddo gan ARGLWYDD Dduw Israel.

Rhestr o'r Lefiaid

24:20 Dyma weddill meibion Lefi. O feibion Amram: Subael; o feibion Subael: Jehdeia;
24:21 o Rehabia a'i feibion: Issia yn gyntaf;
24:22 o'r Ishariaid: Selomoth; o feibion Selomoth: Jahath.
24:23 Meibion Hebron: Jereia yn gyntaf, Amareia yn ail, Jahasiel yn drydydd a Jecameam yn bedwerydd.
24:24 O feibion Ussiel: Micha; o feibion Micha: Samir.
24:25 Brawd Micha oedd Issia. O feibion Issia: Sechareia.
24:26 Meibion Merari: Mahli a Musi. Meibion Jaasei: Beno.
24:27 Meibion Merari trwy Jaaseia: Beno, Soham, Saccur ac Ibri.
24:28 O Mahli: Eleasar, a oedd yn ddi-blant.
24:29 O Cis, meibion Cis: Jerahmeel.
24:30 Meibion Musi: Mahli, Eder a Jerimoth. Y rhain oedd y Lefiaid yn ôl eu teuluoedd.
24:31 Ac yn union fel y gwnaeth eu brodyr, meibion Aaron, fe fwriodd yr hen a'r ifanc goelbrennau yng ngŵydd y Brenin Dafydd, Sadoc, Ahimelech a phennau-teuluoedd yr offeiriaid a'r Lefiaid.

Cerddorion y Deml

25:1 Dewisodd Dafydd a'r swyddogion feibion Asaff, Heman a Jeduthun ar gyfer y gwaith o broffwydo â thelynau, nablau a symbalau. Dyma restr o'r dynion a etholwyd ar gyfer y gwaith.
25:2 O feibion Asaff: Saccur, Joseff, Nethaneia ac Asarela. Yr oedd meibion Asaff o dan gyfarwyddyd Asaff, a oedd yn proffwydo mewn ufudd-dod i'r brenin.
25:3 O Jeduthun, meibion Jeduthun: Gedaleia, Seri, Jesaia, Simei, Hasabeia a Matitheia, chwech, o dan gyfarwyddyd eu tad Jeduthun, a oedd yn proffwydo ar y delyn er mawl a chlod i'r ARGLWYDD.
25:4 O Heman, meibion Heman: Bucceia, Mataneia, Ussiel, Sebuel, Jerimoth, Hananeia, Hanani, Eliatha, Gidalti, Romamti-eser, Josbecasa, Malothi, Hothir a Mahasioth.
25:5 Yr oedd y rhain i gyd yn feibion Heman, gweledydd y brenin, gan fod Duw wedi addo ei ddyrchafu, ac wedi rhoi iddo bedwar ar ddeg o feibion a thair merch.
25:6 Yr oedd y rhain i gyd o dan gyfarwyddyd eu tad yn canu yn nhŷ'r ARGLWYDD gyda symbalau, nablau a thelynau, tra oedd Asaff, Jeduthun a Heman o dan gyfarwyddyd y brenin.
25:7 Y cyfanrif, gan gynnwys eu brodyr a oedd wedi eu hyfforddi sut i ganu i'r ARGLWYDD ac wedi meistroli'r grefft, oedd dau gant wyth deg ac wyth.
25:8 Bwriasant goelbrennau ynglŷn â'u dyletswyddau, ifanc a hen, athro a disgybl fel ei gilydd.
25:9 Syrthiodd y coelbren cyntaf ar Joseff yr Asaffiad, ef a'i feibion a'i frodyr, deuddeg. Yr ail ar Gedaleia, ef a'i frodyr a'i feibion, deuddeg.
25:10 Y trydydd ar Saccur, ei feibion a'i frodyr, deuddeg.
25:11 Y pedwerydd ar Isri, ei feibion a'i frodyr, deuddeg.
25:12 Y pumed ar Nethaneia, ei feibion a'i frodyr, deuddeg.
25:13 Y chweched ar Bucceia, ei feibion a'i frodyr, deuddeg.
25:14 Y seithfed ar Jesarela, ei feibion a'i frodyr, deuddeg.
25:15 Yr wythfed ar Jesaia, ei feibion a'i frodyr, deuddeg.
25:16 Y nawfed ar Mataneia, ei feibion a'i frodyr, deuddeg.
25:17 Y degfed ar Simei, ei feibion a'i frodyr, deuddeg.
25:18 Yr unfed ar ddeg ar Asareel, ei feibion a'i frodyr, deuddeg.
25:19 Y deuddegfed ar Hasabeia, ei feibion a'i frodyr, deuddeg.
25:20 Y trydydd ar ddeg ar Subael, ei feibion a'i frodyr, deuddeg.
25:21 Y pedwerydd ar ddeg ar Matitheia, ei feibion a'i frodyr, deuddeg.
25:22 Y pymthegfed ar Jerimoth, ei feibion a'i frodyr, deuddeg.
25:23 Yr unfed ar bymtheg ar Hananeia, ei feibion a'i frodyr, deuddeg.
25:24 Yr ail ar bymtheg ar Josbecasa, ei feibion a'i frodyr, deuddeg.
25:25 Y deunawfed ar Hanani, ei feibion a'i frodyr, deuddeg.
25:26 Y pedwerydd ar bymtheg ar Malothi, ei feibion a'i frodyr, deuddeg.
25:27 Yr ugeinfed ar Eliatha, ei feibion a'i frodyr, deuddeg.
25:28 Yr unfed ar hugain ar Hothir, ei feibion a'i frodyr, deuddeg.
25:29 Yr ail ar hugain ar Gidalti, ei feibion a'i frodyr, deuddeg.
25:30 Y trydydd ar hugain ar Mahasioth, ei feibion a'i frodyr, deuddeg.
25:31 Y pedwerydd ar hugain ar Romamti-eser, ei feibion a'i frodyr, deuddeg.

Y Porthorion

26:1 Dyma ddosbarthiadau'r porth-orion. o'r Corahiaid; Meselemia fab Core, o feibion Asaff.
26:2 O feibion Meselemia: Sechareia y cyntafanedig, Jediael yr ail, Sebadeia y trydydd, Jathniel y pedwerydd,
26:3 Elam y pumed, Jehohanan y chweched, Elioenai y seithfed.
26:4 O feibion Obed-edom: Semaia y cyntafanedig, Jehosabad yr ail, Joa y trydydd, Sachar y pedwerydd, Nethaneel y pumed,
26:5 Ammiel y chweched, Issachar y seithfed, Peulthai yr wythfed; oherwydd yr oedd Duw wedi ei fendithio.
26:6 I'w fab Semaia ganwyd meibion a ddaeth yn arweinwyr eu teulu am eu bod yn ddynion galluog iawn.
26:7 Meibion Semaia: Othni, Reffael, Obed, Elsabad a'i frodyr Elihu a Semachei, gwŷr galluog.
26:8 Disgynyddion Obed-edom oedd y rhain i gyd, ac yr oeddent hwy a'u meibion a'u brodyr yn ddynion galluog ac yn gymwys ar gyfer y gwasanaeth, chwe deg a dau ohonynt.
26:9 O feibion a brodyr Meselemia, dynion galluog: deunaw.
26:10 O feibion Hosa y Merariad: Simri yn gyntaf (er nad ef oedd y cyntafanedig, gwnaeth ei dad ef yn gyntaf),
26:11 Hilceia yn ail, Tebaleia yn drydydd, Sechareia yn bedwerydd; yr oedd meibion a brodyr Hosa yn dri ar ddeg i gyd.
26:12 Trwy'r rhain, y dynion mwyaf blaenllaw, yr oedd gan ddosbarthiadau'r porthorion ddyletswyddau ynglŷn â gwasanaeth yn nhŷ yr ARGLWYDD gyda'u brodyr.
26:13 Bwriasant goelbrennau ar gyfer y pyrth yn ôl eu teuluoedd, ifanc a hen fel ei gilydd.
26:14 Syrthiodd y coelbren am borth y dwyrain ar Selemeia. Yna bwriasant goelbrennau dros ei fab Sechareia, a oedd yn gynghorwr deallus, a chafodd yntau borth y gogledd.
26:15 Cafodd Obed-edom borth y de, a'i feibion yr ystordy.
26:16 Cafodd Suppim a Hosa borth y gorllewin gyda phorth Salecheth ar y briffordd uchaf.
26:17 Yr oedd y gwylwyr yn cyfnewid â'i gilydd: chwech bob dydd ym mhorth y dwyrain, pedwar bob dydd ym mhorth y gogledd, a phedwar bob dydd ym mhorth y de, dau yr un ar gyfer yr ystordai,
26:18 ac ar gyfer y glwysty gorllewinol, pedwar ar y briffordd a dau i'r glwysty ei hun.
26:19 Y rhain oedd dosbarthiadau'r porthorion o blith meibion Cora a meibion Merari.

Dyletswyddau Eraill y Lefiaid

26:20 Eu brodyr y Lefiaid oedd yn gofalu am drysordai tŷ Dduw a thrysordai'r pethau cysegredig.
26:21 O feibion Ladan, a oedd yn Gersoniaid trwy Ladan ac yn bennau-teuluoedd i Ladan y Gersoniad: Jehieli.
26:22 O feibion Jehieli: Setham a Joel ei frawd; hwy oedd yn gyfrifol am drysordai tŷ'r ARGLWYDD.
26:23 o'r Amramiaid, yr Ishariaid, yr Hebroniaid a'r Ussieliaid:
26:24 Sebuel fab Gersom, fab Moses oedd yn bennaeth ar y trysordai.
26:25 Ei berthnasau ef trwy Eleasar: Rehabia ei fab, Jeseia ei fab, Joram ei fab, Sichri ei fab a Selomoth ei fab.
26:26 Y Selomoth hwn a'i frodyr oedd yn gofalu am holl drysordai'r pethau sanctaidd a gysegrodd y Brenin Dafydd, y pennau-teuluoedd, capteiniaid y miloedd a'r cannoedd, a swyddogion y fyddin.
26:27 Yr oeddent hwy wedi cysegru rhan o'r ysbail rhyfel er mwyn cynnal tŷ'r ARGLWYDD.
26:28 Yr oedd y cwbl a gysegrodd Samuel y gweledydd, Saul fab Cis, Abner fab Ner a Joab fab Serfia — hynny yw, popeth cysegredig — yng ngofal Selomoth a'i frodyr.
26:29 o'r Ishariaid: Cenaneia a'i feibion oedd yn gweithredu fel swyddogion a barnwyr ar Israel mewn materion y tu allan i'r deml.
26:30 o'r Hebroniaid: Hasabeia a'i frodyr, mil saith gant o ddynion galluog, oedd yn arolygu gwaith yr ARGLWYDD a gwasanaeth y brenin yn Israel y tu hwnt i'r Iorddonen.
26:31 o'r Hebroniaid: Jereia yn gyntaf. Yn neugeinfed flwyddyn teyrnasiad Dafydd chwiliwyd achau'r Hebroniaid, a chafwyd bod dynion galluog iawn yn eu mysg yn Jaser Gilead.
26:32 Yr oedd gan Jereia ddwy fil saith gant o berthnasau yn bennau-teuluoedd ac yn ddynion galluog. A dewisodd y Brenin Dafydd hwy i arolygu'r Reubeniaid, y Gadiaid a hanner llwyth Manasse mewn materion yn ymwneud â Duw ac â'r brenin.

Trefn Filwrol a Sifil

27:1 Dyma nifer meibion Israel, yn bennau-teuluoedd a chapteiniaid y miloedd a'r cannoedd a'u swyddogion, oedd yn gwasanaethu'r brenin yn y gwahanol adrannau fis ar y tro trwy gydol y flwyddyn: pedair mil ar hugain ymhob adran.
27:2 Jasobeam fab Sabdiel oedd yn gofalu am yr adran gyntaf am y mis cyntaf, ac yn ei adran ef yr oedd pedair mil ar hugain.
27:3 Yr oedd ef o feibion Peres ac yn brif swyddog y llu am y mis cyntaf.
27:4 Dodai yr Ahohiad oedd dros adran yr ail fis, ac yn ei adran ef a Micloth y pennaeth yr oedd pedair mil ar hugain.
27:5 Benaia fab Jehoiada yr archoffeiriad oedd trydydd swyddog y llu, am y trydydd mis, ac yn ei adran yntau yr oedd pedair mil ar hugain.
27:6 Y Benaia hwn oedd yr arwr ymhlith y Deg ar Hugain, ac ef oedd yn gofalu amdanynt. Amisabad ei fab oedd dros ei adran ef.
27:7 Asahel brawd Joab oedd y pedwerydd, am y pedwerydd mis, a Sebadeia ei fab ar ei ôl; yn ei adran yntau yr oedd pedair mil ar hugain.
27:8 Samuth yr Israhiad oedd y pumed swyddog, am y pumed mis, ac yn ei adran yntau yr oedd pedair mil ar hugain.
27:9 Ira fab Icces y Tecoiad oedd y chweched, am y chweched mis, ac yn ei adran yntau yr oedd pedair mil ar hugain.
27:10 Heles y Peloniad, o feibion Effraim, oedd y seithfed, am y seithfed mis, ac yn ei adran yntau yr oedd pedair mil ar hugain.
27:11 Sibbechai yr Husathiad, un o'r Sarhiaid, oedd yr wythfed am yr wythfed mis, ac yn ei adran ef yr oedd pedair mil ar hugain.
27:12 Abieser o Anathoth, un o'r Benjaminiaid, oedd y nawfed, am y nawfed mis, ac yn ei adran yntau yr oedd pedair mil ar hugain.
27:13 Maharai o Netoffa, un o'r Sarhiaid, oedd y degfed, am y degfed mis, ac yn ei adran yntau yr oedd pedair mil ar hugain.
27:14 Benaia y Pirathoniad, o feibion Effraim, oedd yr unfed ar ddeg, am yr unfed mis ar ddeg, ac yn ei adran yntau yr oedd pedair mil ar hugain.
27:15 Heldai y Netoffathiad o Othniel oedd y deuddegfed, am y deuddegfed mis, ac yn ei adran ef yr oedd pedair mil ar hugain.

Swyddogion Llwythau Israel

27:16 Prif swyddogion llwythau Israel: Elieser fab Sichri dros y Reubeniaid; Seffatia fab Maacha dros y Simeoniaid;
27:17 Hasabeia fab Cemual dros y Lefiaid; Sadoc dros yr Aaroniaid;
27:18 Elihu, un o frodyr Dafydd, dros Jwda; Omri fab Michael dros Issachar;
27:19 Ismaia fab Obadeia dros Sabulon; Jerimoth fab Asriel dros Nafftali;
27:20 Hosea fab Asaseia dros feibion Effraim; Joel fab Pedaia dros hanner llwyth Manasse;
27:21 Ido fab Sechareia dros hanner llwyth Manasse yn Gilead; Jaasiel fab Abner dros Benjamin;
27:22 Asarel fab Jeroham dros Dan. Y rhain oedd swyddogion llwythau Israel.
27:23 Ni restrodd Dafydd y rhai ugain mlwydd oed a thanodd, am fod yr ARGLWYDD wedi addo gwneud Israel mor niferus â sêr y nefoedd.
27:24 Fe ddechreuodd Joab fab Serfia wneud cyfrifiad, ond nis gorffennodd. O achos hyn fe ddaeth llid ar Israel, a dyna pam na cheir y cyfanswm yng nghronicl y Brenin Dafydd.

Swyddogion Trysordai'r Brenin

27:25 Dros drysordai'r brenin: Asmafeth fab Abdiel; dros y trysordai yn y wlad, y dinasoedd, y pentrefi a'r caerau: Jehonathan fab Usseia;
27:26 dros y rhai oedd yn gweithio ar y tir: Esri fab Celub;
27:27 dros y gwinllannoedd: Simei y Ramathiad; dros gynnyrch y gwin-llannoedd yn y selerau gwin: Sabdi y Siffniad;
27:28 dros yr olewydd a'r sycamorwydd yn y Seffela: Baal-hanan y Gederiad; dros y selerau olew: Joas;
27:29 dros yr ychen yn pori yn Saron: Sitrai y Saroniad; dros yr ychen yn y dyffrynnoedd: Saffat fab Adlai;
27:30 dros y camelod: Obil yr Ismaeliad; dros yr asynnod: Jehdeia y Moronothiad; dros y defaid: Jasis yr Hageriad.
27:31 Dyma'r swyddogion oedd yn gofalu am eiddo'r Brenin Dafydd.

Cynghorwyr Personol Dafydd

27:32 Jehonathan, ewythr Dafydd, cyng-horwr ac ysgrifennydd deallus, a Jehiel fab Hachmoni oedd yn gofalu am feibion y brenin.
27:33 Yr oedd Ahitoffel yn gynghorwr i'r brenin, a Husai yr Arciad yn gyfaill y brenin.
27:34 Dilynwyd Ahitoffel gan Jehoiada fab Benaia, ac Abiathar. Joab oedd cadfridog byddin y brenin.

Gorchmynion Dafydd ynglŷn â'r Deml

28:1 Casglodd Dafydd i Jerwsalem holl swyddogion Israel, arweinwyr y llwythau, swyddogion y dosbarthiadau a oedd yn gwasanaethu'r brenin, capteiniaid y miloedd a'r cannoedd, arolygwyr holl eiddo a gwartheg y brenin a'i feibion, ynghyd â'r eunuchiaid, y rhyfelwyr a phob gŵr nerthol.
28:2 Cododd y Brenin Dafydd ar ei draed a dweud, "Gwrandewch arnaf fi, fy mrodyr a'm pobl. Yr oeddwn â'm bryd ar adeiladu tŷ, yn orffwysfa i arch cyfamod yr ARGLWYDD ac yn droedfainc i'n Duw, a pharatoais i wneud hynny.
28:3 Ond dywedodd Duw wrthyf, 'Ni chei di adeiladu tŷ i mi, oherwydd buost yn rhyfelwr ac yn tywallt gwaed.'
28:4 Dewisodd ARGLWYDD Dduw Israel fyfi o'm holl deulu i fod yn frenin ar Israel am byth; dewisodd Jwda i arwain, ac o fewn Jwda fy nheulu i, ac o blith meibion fy nhad, i mi y rhoes y fraint o fod yn frenin ar Israel gyfan.
28:5 O'm holl feibion — ac fe roddodd yr ARGLWYDD lawer ohonynt imi — fe ddewisodd fy mab Solomon i eistedd ar orsedd frenhinol yr ARGLWYDD dros Israel.
28:6 Dywedodd wrthyf, 'Dy fab Solomon sydd i adeiladu fy nhŷ a'm cynteddau, oherwydd dewisais ef yn fab imi, a byddaf finnau'n dad iddo yntau.
28:7 Sefydlaf ei frenhiniaeth ef am byth, os bydd yn ymdrechu i gadw fy ngorchmynion a'm cyfreithiau fel y gwneir heddiw.'
28:8 Yn awr, yng ngŵydd holl Israel, sef cynulleidfa yr ARGLWYDD, ac yng nghlyw ein Duw ni, gofalwch gadw holl orchmynion yr ARGLWYDD eich Duw, er mwyn i chwi feddiannu'r wlad dda hon a'i gadael yn etifeddiaeth i'ch meibion am byth.
28:9 A thithau, Solomon fy mab, bydded i ti adnabod Duw dy dad, a'i wasanaethu ef â chalon berffaith ac ysbryd ewyllysgar, oherwydd y mae'r ARGLWYDD yn chwilio pob calon ac yn deall holl ddychymyg y meddwl. Os ceisi ef, fe'i cei; ond os gwrthodi ef, bydd yntau'n dy wrthod dithau am byth.
28:10 Ystyria'n awr, oherwydd y mae'r ARGLWYDD wedi dy ddewis i adeiladu tŷ yn gysegr iddo; bydd gryf, a dechrau ar y gwaith."
28:11 Rhoddodd Dafydd i'w fab Solomon gynllun porth y deml, a'i hadeiladau, ei hystordai, ei goruwchystafelloedd, ei hystafelloedd mewnol a'r drugareddfa.
28:12 Rhoddodd iddo hefyd gynllun o'r cyfan a gafodd trwy'r ysbryd ynglŷn â chynteddau tŷ'r ARGLWYDD, yr holl ystafelloedd o'i gwmpas, trysordai tŷ Dduw a thrysordai'r pethau cysegredig.
28:13 Rhoddodd iddo gyfarwyddyd am ddosbarthiadau'r offeiriaid a'r Lefiaid, yr holl waith ynglŷn â thŷ'r ARGLWYDD, a'r holl lestri ar gyfer y gwasanaeth.
28:14 Pennodd bwysau'r aur ar gyfer yr offer aur, a'r arian ar gyfer yr offer arian a ddefnyddid yn y gwahanol wasanaethau:
28:15 pwysau'r aur ar gyfer y canwyllbrennau aur a'u lampau; pwysau'r arian ar gyfer y canwyll-brennau arian, yn ôl pwysau pob canhwyllbren a'i lampau, a'r defnydd a wneid ohonynt;
28:16 pwysau'r aur ar gyfer un o fyrddau'r bara gosod, ac arian ar gyfer y byrddau arian;
28:17 aur pur ar gyfer y ffyrch, y costrelau a'r dysglau; pwysau'r aur ar gyfer y cawgiau aur, a phwysau'r arian ar gyfer y cawgiau arian;
28:18 pwysau'r aur coeth ar gyfer allor yr arogldarth. Rhoddodd iddo hefyd gynllun cerbyd, a'r cerwbiaid aur oedd ag adenydd estynedig yn gorchuddio arch cyfamod yr ARGLWYDD.
28:19 "Hyn oll," meddai Dafydd, "a ysgrifennwyd gan law yr ARGLWYDD; fy nghyfrifoldeb i oedd deall sut yr oedd pob cynllun yn gweithio."
28:20 Yna dywedodd Dafydd wrth ei fab Solomon, "Bydd yn gryf a dewr, a dechrau ar y gwaith; paid ag ofni na digalonni, oherwydd y mae'r ARGLWYDD Dduw, fy Nuw i, gyda thi; ni fydd yn cefnu arnat na'th adael cyn iti orffen y cyfan sy'n angenrheidiol at wasanaeth tŷ'r ARGLWYDD.
28:21 Dyma ddosbarth-iadau'r offeiriaid a'r Lefiaid ar gyfer holl wasanaeth tŷ Dduw. Trwy gydol y gwaith fe fydd pob crefftwr ewyllysgar gyda thi, a bydd y swyddogion a'r holl bobl yn barod i ufuddhau iti."

Rhoddion at Adeiladu'r Deml

29:1 Dywedodd y Brenin Dafydd wrth yr holl gynulleidfa, "Y mae fy mab Solomon, a ddewiswyd gan Dduw, yn ifanc a dibrofiad, ond y mae'r gwaith yn fawr oherwydd mai palas i'r ARGLWYDD Dduw, ac nid i fod dynol, yw hwn.
29:2 Yr wyf wedi paratoi hyd eithaf fy ngallu ar gyfer tŷ fy Nuw; rhoddais aur ar gyfer popeth aur, arian ar gyfer popeth arian, pres ar gyfer popeth pres, haearn ar gyfer popeth haearn a choed ar gyfer popeth o goed. Rhoddais hefyd feini onyx a meini i'w gosod, meini glas ac amryliw, gemau gwerthfawr o bob math, a llawer o alabastr.
29:3 Hefyd, am fy mod yn ymhyfrydu yn nhŷ fy Nuw, yr wyf wedi rhoi fy nhrysor personol o aur ac arian i dŷ fy Nuw;
29:4 ar ben y cwbl, yr wyf wedi paratoi ar gyfer y cysegr dair mil o dalentau o aur Offir a saith mil o dalentau o arian coeth, i'w rhoi'n haenau ar barwydydd y tai,
29:5 yr aur ar gyfer popeth aur, a'r arian ar gyfer popeth arian, ac ar gyfer holl waith y rhai celfydd. Pwy sy'n barod i ymgysegru o'i wirfodd i'r ARGLWYDD heddiw?"
29:6 Yna rhoddodd arweinwyr y teuluoedd, penaethiaid llwythau Israel, capteiniaid y miloedd a'r cannoedd, a swyddogion gwaith y brenin i gyd offrwm gwirfodd.
29:7 Rhoesant at waith tŷ Dduw bum mil o dalentau aur, deng mil o ddariciau, deng mil o dalentau arian, deunaw mil o dalentau pres a chan mil o dalentau haearn.
29:8 Yr oedd pob un a feddai emau gwerthfawr yn eu rhoi yn nhrysordy tŷ'r ARGLWYDD a oedd dan ofal Jehiel y Gersoniad.
29:9 Yr oedd eu haelioni yn achos llawenydd i'r bobl am eu bod yn offrymu i'r ARGLWYDD o'u gwirfodd ac â chalon berffaith.
29:10 Yr oedd y Brenin Dafydd hefyd yn llawen iawn. Bendithiodd yr ARGLWYDD o flaen yr holl gynulleidfa a dweud, "Bendigedig wyt ti, ARGLWYDD Dduw Israel ein tad, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb.

Dafydd yn Bendithio'r Arglwydd

29:11 I ti, ARGLWYDD, y perthyn mawredd, gallu, gogoniant, ysblander a mawrhydi; oherwydd y mae popeth yn y nefoedd ac ar y ddaear yn eiddo i ti; ti, ARGLWYDD, biau'r deyrnas, ac fe'th ddyrchafwyd yn ben ar y cwbl.
29:12 Oddi wrthyt ti y daw cyfoeth ac anrhydedd, a thi sy'n arglwyddiaethu ar bopeth; yn dy law di y mae nerth a chadernid, a thi sy'n rhoi cynnydd a chryfder i bob dim.
29:13 Yn awr, ein Duw, moliannwn di a chlodforwn dy enw gogoneddus.
29:14 Oherwydd pwy wyf fi a'm pobl i fedru rhoi o'n gwirfodd fel hyn? Canys oddi wrthyt ti y daw popeth, ac o'th eiddo dy hun y rhoesom iti.
29:15 Dieithriaid ac alltudion ydym ni yn dy olwg, fel ein holl hynafiaid; y mae ein dyddiau ar y ddaear fel cysgod, a heb obaith.
29:16 ARGLWYDD ein Duw, eiddot ti yw'r holl gyfoeth hwn a phopeth arall a roesom o'r neilltu i adeiladu tŷ iti er anrhydedd i'th enw sanctaidd.
29:17 Gwn, fy Nuw, dy fod yn profi'r galon ac yn ymhyfrydu mewn cyfiawnder. Â chalon uniawn yr offrymais o'm gwirfodd yr holl bethau hyn; ac yn awr gwelais dy bobl sydd wedi ymgynnull yma yn offrymu iti yn llawen ac o'u gwirfodd.
29:18 ARGLWYDD Dduw Abraham, Isaac ac Israel, ein tadau, cadw'r dyhead hwn yng nghalon dy bobl am byth, a thro eu calon atat.
29:19 Rho galon berffaith i Solomon fy mab, iddo gadw dy orchmynion, dy dystiolaethau a'th ddeddfau, a'u gwneud bob un, ac iddo adeiladu'r deml a ddarperais i."
29:20 Dywedodd Dafydd hefyd wrth yr holl dyrfa, "Yn awr bendithiwch yr ARGLWYDD eich Duw." Yna bendithiodd yr holl gynulleidfa ARGLWYDD Dduw eu hynafiaid trwy ymostwng ac ymgrymu i'r ARGLWYDD ac i'r brenin.
29:21 Trannoeth aberthasant i'r ARGLWYDD ac offrymu iddo boethoffrymau, sef mil o ychen, mil o hyrddod, mil o ŵyn, ynghyd â'u diodoffrymau a llawer iawn o aberthau dros holl Israel.
29:22 Buont yn bwyta ac yn yfed o flaen yr ARGLWYDD y diwrnod hwnnw â llawenydd mawr. Gwnaethant Solomon fab Dafydd yn frenin yr ail waith, a'i eneinio ef yn arweinydd i'r ARGLWYDD, a Sadoc yn offeiriad.
29:23 Felly eisteddodd Solomon ar orsedd yr ARGLWYDD yn frenin yn lle Dafydd ei dad; cafodd lwyddiant, a bu holl Israel yn ufudd iddo.
29:24 Rhoddodd yr holl swyddogion a'r rhyfelwyr, a phob un o feibion y Brenin Dafydd, wrogaeth i'r Brenin Solomon.
29:25 Dyrchafodd yr ARGLWYDD Solomon yn uchel iawn yng ngolwg holl Israel, a rhoi iddo fawrhydi brenhinol na welwyd mo'i debyg gan unrhyw un o frenhinoedd Israel o'i flaen.

Crynodeb o Deyrnasiad Dafydd

29:26 Teyrnasodd Dafydd fab Jesse ar Israel gyfan am ddeugain mlynedd;
29:27 bu'n frenin am saith mlynedd yn Hebron a thair ar ddeg ar hugain yn Jerwsalem.
29:28 Bu farw'n hen ŵr mewn oedran teg, yn berchen ar gyfoeth ac yn llawn anrhydedd; a theyrnasodd ei fab Solomon yn ei le.
29:29 Y mae hanes y Brenin Dafydd o'r dechrau i'r diwedd, wedi ei ysgrifennu yng Nghronicl Samuel y gweledydd, Cronicl Nathan y proffwyd, a Chronicl Gad y gweledydd;
29:30 yno hefyd ceir hanes ei frenhiniaeth a'i wrhydri, a'r cyfnod yr oedd ef, ac Israel, a holl deyrnasoedd y byd, yn perthyn iddo.