The Welsh Bible according to the 1988 translation

digitalized version of the revised edition 2004:


  Yr Hen Destament
Genesis
Exodus
Lefiticus
Numeri
Deuteronium
Josua
Barnwyr
Ruth
Samuel i
Samuel ii
Brenhinoedd i
Brenhinoedd ii
Cronicl i
Cronicl ii
Esra
Nehemeia
Esther
Job
Salmau
Diarhebion
Pregethwr
Caniad Solomon
Eseia
Jeremeia
Galarnad Jeremeia
Eseciel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadeia
Jona
Micha
Nahum
Habacuc
Seffaneia
Haggai
Sechareia
Malachi

Yr Apocryffa
i Esdras
ii Esdras
Tobit
Judit
Esther
Doethineb Solomon
Ecclesiasticus
Baruch, Llythyr Jeremeia
Cân y Tri Lanc
Swsanna
Bel a'r Ddraig
Gweddi Manasse
i Macabeaid
ii Macabeaid

Y Testament Newydd
Mathew
Marc
Luc
Ioan
Actau
Rhufeiniaid
i Corinthiaid
ii Corinthiaid
Galatiaid
Effesiaid
Philipiaid
Colosiaid
i Thesaloniaid
ii Thesaloniaid
i Timotheus
ii Timotheus
Titus
Philemon
Hebreaid
Iago
i Pedr
ii Pedr
i Ioan
ii Ioan
iii Ioan
Jwdas
Datguddiad
 
    Beibl intro