LEESOEFENINGEN WELSH

Het oefenmateriaal in oorspronkelijk Welsh is ingedeeld in vier categorieën:

Zeer eenvoudig materiaal, deels uit kinderliteratuur, bedoeld voor kinderen voor wie Welsh de tweede taal is. Iets minder eenvoudig zijn enkele teksten, voor een deel voor Welsh studerenden, voor een deel tweetalig gepubliceerd (de laatste teksten hier met vertaling). Weer wat minder eenvoudig zijn de volgende teksten, vooral voor jeugdigen bedoeld, of ook weer tweetalig in opzet. Voor volwassenen bedoeld en niet in eenvoudig Welsh gesteld is de vierde groep teksten.

Op zichzelf staat het (zich steeds verder uitbreidend) overzicht van de geschiedenis van de literatuur in de periode van het moderne Wels, aan de hand van korte biografische opmerkingen over auteurs, meest vergezeld van een korte tekst of een kort tekstgedeelte van de hand van de betreffende auteur. Door de moeilijkheidsgraad en de vaak grote lengte van belangrijke werken, zowel proza als poëzie, is het onmogelijk een enigszins representatieve keuze te maken. De echte kennismaking met de literatuur van Wales vereist diepgaander studie, zowel van werken over deze geschriften, als van de complete werken zelf. Verder geven we, naast dit literatuuroverzicht, een aantal englynion, korte vierregelige gedichten van verschillende auteurs, uit uiteenlopende tijden. Geheel buiten de moderne periode valt het belangrijke literaire materiaal in het Oud- en Middel-Welsh. Ook van dit materiaal geven we enkele voorbeelden, vooraal om te laten zien hoezeer het moderne Welsh een direct vervolg vormt op de oudere taalstadia.

Voor een opmerking over het gebruikte font zie fontproblemen,

klik hier voor de startpagina.

jongelingk[at]gmx.com